Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

EL TRENCACLOSQUES DELS POLINOMIS

La gamificació (ludificació, més ben dit en català) és l’art de crear una experiència educativa en forma d’activitat aparentment lúdica que captiva l’atenció de l’alumne i pretén provocar un procés d’ensenyament-aprenentatge profund. És evident que no totes les intervencions poden ser programades d’aquesta manera perquè, al cap i a la fi, l’èxit de la gamificació implica el coneixement de les regles i la possibilitat de guanyar-lo per part dels participants. Aquestes regles, en l’entorn de la classe, són les sessions prèvies on s’imparteixen els conceptes teòrics i pràctics als alumnes que els permeten després evolucionar en el joc.

Des de petits, juguem, i és certament una part important en la nostra evolució com a humans. El jugar implica, entre d’altres, dos conceptes fonamentals: la motivació de participar i la recompensa de guanyar (competir). Aquest darrer terme competició que, en l’àmbit educatiu alguns cops no està ben vist, no té perquè ser negatiu: la competició pot establir-se, i així ho reforcem, en una relació guanyar-guanyar (win-win).

Doncs seguint aquests principis, durant una de les sessions de la classe de matemàtiques de 3r, per consolidar conceptes de la unitat que estudiàvem, vàrem dissenyar un petit joc basat en un trencaclosques de polinomis en el qual calia encaixar les peces. No es va plantejar purament com un joc competitiu, però sí com a preludi d’altres activitat que anirem fent al llarg de curs que tindran més caràcter de gamificació.

L’activitat va tenir una durada d’una sessió (50 minuts aproximadament) on els alumnes de la classe van treballar cooperativament cercant la solució. Es van formar grups de 4-5 alumnes de nivell heterogeni, incloent-hi en cadascun dels grups un/a company/a destacat/da en matemàtiques. D’aquesta forma els grups tenien una configuració semblant en quant a les seves capacitats, la qual cosa permetria un desenvolupament equitatiu de l’activitat. El mobiliari de l’aula es va disposar lliurament per treballar de la manera més còmode pels grups.

La dificultat del trencaclosques, des del punt de vista matemàtic, no era elevada, però sí implicava un treball llarg i necessàriament obligava a una organització prèvia de tasques i rols entre els alumnes de cada grup.

L’objectiu (premi) no era res més que engrescar la classe a fer el que molts podrien considerar una feina feixuga. Com es pot veure en les imatges, la implicació va ser màxima, fins el punt que el mateix professor els va felicitar pel nivell i implicació.