Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Ciències de la Naturalesa

L’objectiu d’aquesta matèria és fer una aproximació al món que ens envolta. Es pretén destacar-ne la seva diversitat i la manera de classificar científicament els seus elements. S’estudien diversos tipus d’éssers vius, la relació entre ells i el medi.

S’introdueix l’estudi de l’organització de l’Univers i del sistema solar, de les diferents capes que estructuren la Terra i la seva composició, l’estructura de l’atmosfera i els efectes de l’acció humana sobre aquesta.

S’inicia el tractament dels diversos tipus de canvis: físics i químics. També es comença a treballar amb instruments d’observació (lupa binocular i microscopi), es fan activitats d’observació, de classificació i de manipulació en el laboratori. Finalment, es realitzen càlculs de magnituds aplicant les fórmules corresponents.

S’avaluen els continguts seguint els procediments adients de cada unitat, l’aprenentatge pràctic i la manipulació correcta en el laboratori.

Ciències de la Naturalesa

L’objectiu d’aquesta matèria és fer una aproximació al coneixement dels fenòmens físics bàsics (matèria, cinemàtica, dinàmica, energia…) a partir de la interpretació de situacions significatives i de la deducció dels principis que les provoquen.

Es situa els alumnes en escenaris d’aprenentatge que fomenten la reflexió individual i el treball de grup. Aquest treball promou el disseny d’activitats pràctiques que permeten assolir aquests coneixements a partir del treball de camp i del treball de laboratori.

Es fomenta el mètode científic, l’elaboració de taules i de gràfics, la manipulació correcta del material i dels instruments de mesura i la resolució de problemes tot utilitzant la formulació i unitats adients.

Es potencia la curiositat i la iniciativa com a motors del coneixement, la recerca i la comunicació.

S’avaluen dels objectius a partir d’activitats significatives (conceptuals o procedimentals), fixant prèviament en cada unitat o bloc els objectius competencials a assolir.

 

Ciències de la Naturalesa

La ciències de la naturalesa es treballen en dues parts: el cos humà i la química.

L’objectiu de la primera part és donar a conèixer l’anatomia i fisiologia del cos humà i relacionar-la amb les possibles malalties per fer una correcta prevenció.

Els procediments que s’empren per assolir aquesta part són esquemes, quadres, activitats interactives, mapes conceptuals. Les malalties seran preparades i exposades pels propis alumnes.

L’objectiu de la segona part és conèixer el mètode científic i identificar els elements i substàncies del nostre entorn.

Per això, els alumnes fan problemes i càlculs estequiomètrics, aprenen la formulació bàsica, els tipus de reaccions químiques que es produeixen i realitzen pràctiques de laboratori.

S’avaluen els continguts seguint els procediments adients de cada unitat i l’aprenentatge a partir de la manipulació correcta del material i dels instruments de mesura en el laboratori.

Ciències Socials

L’objectiu fonamental d’aquesta àrea és l’estudi de dues de les Ciències socials: la geografia i la història.

Es comença treballant conceptes bàsics d’orientació́. S’analitzen les diferents formes de representació́ de l’espai terrestre. S’aprofundeix en l’ús de l’atles, que s’utilitza per reconèixer l’aspecte físic del món. Es relacionen aspectes com el relleu, la hidrografia, el clima i la vegetació́ a fi de poder arribar a la comprensió́ global del paisatge natural.

A la segona part del curs, s’estudien les fases principals de la història, la forma de vida dels primers caçadors i recol•lectors, el descobriment de l’agricultura i la ramaderia, la formació́ de les grans civilitzacions agràries a les valls fluvials del Pròxim Orient, fins a les dues grans cultures mediterrànies de l’antiguitat: Grècia i Roma.

Per tal d’assolir els conceptes, s’empra la representació́ del temps en frisos cronològics i s’usa la cartografia. S’utilitzen fonts primàries i secundàries per obtenir informació́. També́ es treballen altres tècniques com l’elaboració́ de resums, la confecció́ de monografies, exercicis del llibre, etc. Finalment s’introdueix l’ús del Moodle en la matèria, ja sigui en forma de coneixements adquirits a l’aula o en forma de procediments diversos.

La matèria es valorarà a partir d’una avaluació continuada, on no solament es tindran en compte els continguts, sinó també els procediments i l’actitud de l’alumne, pel que fa referència tant al seu comportament a classe com a la seva participació.

Ciències Socials

L’objectiu fonamental d’aquesta àrea és l’estudi de dues de les Ciències socials: la geografia i la història.

Aquesta matèria està dividida en dos blocs, el primer dels quals es basa en l’anàlisi de la població́, a partir d’una descripció́ dels mecanismes que condicionen el seu creixement o decreixement, s’identifiquen les variants demogràfiques del món d’avui i s’interrelacionen amb indicadors socioeconòmics i culturals, tant al món com a Europa. S’aprofundeix en l’ús de l’atles, que s’utilitza per reconèixer l’aspecte polític del món.

En el segon bloc, s’estudia la història de l’Edat Mitjana (des de l’esfondrament de l’Imperi Romà, amb les invasions dels pobles germànics, fins a la formació dels comtats catalans) i l’expansió de Catalunya. S’analitzen les tendències i les manifestacions artístiques d’aquest moment de la història, com a reflex de l’imaginari individual i l’expressió col·lectiva: el romànic i el gòtic.

Com a procediments propis de l’àrea de ciències socials, en aquest curs es treballen la cronologia i els codis per mesurar el temps històric (el fris cronològic), la cartografia, l’ús de fonts, documents i testimonis històrics de caràcter primari i secundari, l’adquisició i ús d’un vocabulari històric concret, entre d’altres procediments. Finalment també es fa ús del Moodle en la matèria, ja sigui en forma de coneixements adquirits a l’aula o en forma de procediments diversos.

La matèria es valorarà a partir d’una avaluació continuada, on no solament es tenen en compte els continguts, sinó també els procediments i l’actitud de l’alumne, pel que fa referència tant al seu comportament a classe com a la seva participació.

Ciències Socials

L’objectiu fonamental d’aquesta àrea és l’estudi de dues de les Ciències Socials: la geografia i la història.

En aquesta matèria, es treballa principalment l’entorn de la geografia econòmica i la història de l’edat moderna. El vessant geogràfic estarà dividit en tres blocs. En el primer bloc, s’estudiaran de manera profunda les activitats humanes basades en els tres sectors econòmics bàsics i la seva situació en el context d’Europa, d’Espanya i de Catalunya.
En el segon bloc, es farà referència a les desigualtats del món actual, els conseqüents moviments migratoris i el concepte de globalització.

En el tercer bloc de geografia, s’estudiarà l’organització́ de les societats en l’àmbit mundial, els conceptes de poder i de responsabilitat política, la seva relació́ amb el territori, els models d’estat i el concepte de democràcia.

S’inicia el temari amb un repàs del final de l’etapa anterior i es continua amb l’estudi dels canvis que es produeixen en l’edat moderna com a conseqüència de la nova mentalitat inherent als corrents humanistes i renaixentistes. També, s’analitzen les reaccions de les estructures de poder de l’època: la Contrareforma catòlica i la formació i l’evolució de les monarquies absolutes i parlamentàries. Aquest bloc temàtic s’acabarà amb l’estudi de la monarquia hispànica i les seves transformacions durant els segles XV, XVI, XVII i XVIII.

Pel que fa als procediments, s’aprofundeix en el vocabulari propi de l’àmbit geogràfic i històric, es llegeixen i s’interpreten documents, es dedueix informació a partir de gràfics, de mapes i de dades estadístiques, i s’estudia la cronologia. Es continua elaborant esquemes, resums o de treballs monogràfics. Finalment també es fa ús del Moodle en la matèria, ja sigui en forma de coneixements adquirits a l’aula o en forma de procediments diversos.

La matèria es valorarà a partir d’una avaluació continuada, on no solament es tindran en compte els continguts, sinó també els procediments i l’actitud de l’alumne, pel que fa referència tant al seu comportament a classe com a la seva participació.

Ciències socials

L’objectiu fonamental d’aquesta àrea és l’estudi de dues de les Ciències Socials: la geografia i la història.

Pel que fa als continguts, es treballa l’evolució històrica patida per l’Europa occidental i l’Estat espanyol des del l’Edat Moderna fins als nostres dies. Per acomplir aquests coneixements es dividirà el curs en dos blocs.

En el primer bloc, s’estudien els canvis que es produeixen com a conseqüència de la nova mentalitat inherent als corrents il•lustrats. Alhora, es repassen les estructures socials i de poder de l’època, l’antic règim i la monarquia absoluta. Es continua amb l’estudi de la caiguda de l’antic règim i l’inici de l’ideari característic de l’època contemporània: liberalisme i nacionalisme. S’analitzen els canvis socioeconòmics, la Revolució Industrial, el moviment obrer i la revolució russa, l’imperialisme i la Primera Guerra Mundial. L’estudi del segle XIX i del primer terç del XX a l’Estat espanyol farà palesa la complicació i el particularisme que el procés de suplantació de l’antic règim, per part de l’estat burgès, va significar a casa nostra.

El següent i darrer bloc temàtic, engloba l’estudi del segle xx i els esdeveniments més importants: la Gran Depressió del 29, els moviments totalitaris a Europa, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, la dictadura franquista, la guerra freda i la descolonització, la coexistència pacífica i l’enfonsament del món comunista. El tema es clou amb l’estudi de la crisi, la fi del franquisme i la transició a la democràcia.

Quant als procediments, es faran servir tant els recursos específics de les Ciències Socials, com la lectura i l’anàlisi de documents, la deducció d’informació a partir de l’anàlisi de gràfics, mapes, dades estadístiques, obres artístiques, documents literaris, etc. Finalment la ubicació històrica dels esdeveniments es farà mitjançant la confecció, la lectura i l’anàlisi de frisos cronològics. També es fa ús del Moodle, ja sigui en forma de coneixements adquirits a l’aula o en forma de procediments diversos.

L’avaluació és continuada. Es tenen en compte les proves escrites, els procediments i l’actitud de l’alumne.

Club de lectura

L’objectiu del nostre Club de lectura és fomentar i promoure la lectura, el debat literari i la visió crítica.

L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diferents aspectes:

 • Lectura autònoma.
 • Lectura compartida.
 • Lectura guiada.
 • Treball amb diferents gèneres de la literatura.
 • Lectura en veu alta.

A més, es continua treballant aspectes iniciats l’any anterior com:

 • Presentació d’un llibre i el seu autor
 • Tractament dels personatges, l’espai, el temps històric i l’ús de la llengua
 • Recerca dels temes principals i secundaris de l’obra
 • Aprofundiment, opinió personal i crítica dels temes
 • Debat

D’aquesta manera, es potencia la comprensió lectora i la competència expressiva dels alumnes, tant a nivell oral com escrit.

L’avaluació es basa en la participació diària, el lliurament de les feines, l’assoliment de les tècniques de debat, etc. i incideix directament en els procediments de llengua catalana i castellana.

Club de lectura – Matèria quinzenal

L’objectiu del nostre Club de lectura és fomentar i promoure la lectura, el debat literari i la visió crítica.
L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diferents aspectes:

  • Presentació d’un llibre i el seu autor
  • Tractament dels personatges, l’espai, el temps històric i l’ús de la llengua
  • Recerca dels temes principals i secundaris de l’obra
  • Aprofundiment, opinió personal i crítica dels temes
  • Debat

 

D’aquesta manera, es potencia la comprensió lectora i la competència expressiva dels alumnes, tant a nivell oral com escrit.

L’avaluació del club de lectura es basa en la participació diària, el lliurament de tasques, l’assoliment de les tècniques de debat, etc. i afecta directament els procediments de llengua catalana i castellana.

Cultura i valors ètics

Els objectius d’aquesta matèria bàsicament es poden agrupar en tres nivells. El primer seria treballar els valors que afecten directament als nois i noies (les relacions interpersonals i intrapersonals, el diàleg, el civisme, la resolució de conflictes i l’ús correcte d’Internet).

Un segon objectiu seria fer-los conèixer les fonts d’on sorgeixen tots aquests valors: des del cristianisme, passant pel món grecollatí i acabant amb les diverses declaracions dels Drets Humans.

Finalment, el tercer objectiu fa referència a la sostenibilitat del planeta, la diversitat cultural, ètnica, religiosa, les discapacitats i alguna injustícia que es produeix respecte al compliment del Drets Humans (treball infantil, immigració, tracte als animals, etc.).

Les activitats seran variades: lectura, comprensió i anàlisi de textos, debat i reflexió, visionat de documentals, resolució de qüestionaris, treballs cooperatius, joc de rol i recollida i comentari de noticies de la premsa.

Els criteris d’avaluació es basaran tant en la participació de l’alumnat, l’assoliment dels objectius plantejats, les actituds, com en l’expressió i la justificació de la diversitat d’idees.