Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
banner_07
banner_07
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05

Ciències de la Naturalesa

L’objectiu d’aquesta matèria és fer una aproximació al món que ens envolta. Es pretén destacar-ne la seva diversitat i la manera de classificar científicament els seus elements. S’estudien diversos tipus d’éssers vius, la relació entre ells i el medi.

S’introdueix l’estudi de l’organització de l’Univers i del sistema solar, de les diferents capes que estructuren la Terra i la seva composició, l’estructura de l’atmosfera i els efectes de l’acció humana sobre aquesta.

S’inicia el tractament dels diversos tipus de canvis: físics i químics. També es comença a treballar amb instruments d’observació (lupa binocular i microscopi), es fan activitats d’observació, de classificació i de manipulació en el laboratori. Finalment, es realitzen càlculs de magnituds aplicant les fórmules corresponents.

S’avaluen els continguts seguint els procediments adients de cada unitat, l’aprenentatge pràctic i la manipulació correcta en el laboratori.

Ciències Socials

L’objectiu fonamental d’aquesta àrea és l’estudi de dues de les Ciències socials: la geografia i la història.

Es comença treballant conceptes bàsics d’orientació́. S’analitzen les diferents formes de representació́ de l’espai terrestre. S’aprofundeix en l’ús de l’atles, que s’utilitza per reconèixer l’aspecte físic del món. Es relacionen aspectes com el relleu, la hidrografia, el clima i la vegetació́ a fi de poder arribar a la comprensió́ global del paisatge natural.

A la segona part del curs, s’estudien les fases principals de la història, la forma de vida dels primers caçadors i recol•lectors, el descobriment de l’agricultura i la ramaderia, la formació́ de les grans civilitzacions agràries a les valls fluvials del Pròxim Orient, fins a les dues grans cultures mediterrànies de l’antiguitat: Grècia i Roma.

Per tal d’assolir els conceptes, s’empra la representació́ del temps en frisos cronològics i s’usa la cartografia. S’utilitzen fonts primàries i secundàries per obtenir informació́. També́ es treballen altres tècniques com l’elaboració́ de resums, la confecció́ de monografies, exercicis del llibre, etc. Finalment s’introdueix l’ús del Moodle en la matèria, ja sigui en forma de coneixements adquirits a l’aula o en forma de procediments diversos.

La matèria es valorarà a partir d’una avaluació continuada, on no solament es tindran en compte els continguts, sinó també els procediments i l’actitud de l’alumne, pel que fa referència tant al seu comportament a classe com a la seva participació.

Club de lectura – Matèria quinzenal

L’objectiu del nostre Club de lectura és fomentar i promoure la lectura, el debat literari i la visió crítica.
L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diferents aspectes:

  • Presentació d’un llibre i el seu autor
  • Tractament dels personatges, l’espai, el temps històric i l’ús de la llengua
  • Recerca dels temes principals i secundaris de l’obra
  • Aprofundiment, opinió personal i crítica dels temes
  • Debat

 

D’aquesta manera, es potencia la comprensió lectora i la competència expressiva dels alumnes, tant a nivell oral com escrit.

L’avaluació del club de lectura es basa en la participació diària, el lliurament de tasques, l’assoliment de les tècniques de debat, etc. i afecta directament els procediments de llengua catalana i castellana.

Cultura i valors ètics

Els objectius d’aquesta matèria bàsicament es poden agrupar en tres nivells. El primer seria treballar els valors que afecten directament als nois i noies (les relacions interpersonals i intrapersonals, el diàleg, el civisme, la resolució de conflictes i l’ús correcte d’Internet).

Un segon objectiu seria fer-los conèixer les fonts d’on sorgeixen tots aquests valors: des del cristianisme, passant pel món grecollatí i acabant amb les diverses declaracions dels Drets Humans.

Finalment, el tercer objectiu fa referència a la sostenibilitat del planeta, la diversitat cultural, ètnica, religiosa, les discapacitats i alguna injustícia que es produeix respecte al compliment del Drets Humans (treball infantil, immigració, tracte als animals, etc.).

Les activitats seran variades: lectura, comprensió i anàlisi de textos, debat i reflexió, visionat de documentals, resolució de qüestionaris, treballs cooperatius, joc de rol i recollida i comentari de noticies de la premsa.

Els criteris d’avaluació es basaran tant en la participació de l’alumnat, l’assoliment dels objectius plantejats, les actituds, com en l’expressió i la justificació de la diversitat d’idees.

Educació Física

L’objectiu d’aquesta matèria es fonamenta en l’adquisició i en la consolidació d’hàbits saludables mitjançant la pràctica d’activitat física i esportiva. A més, mostra l’esport com una excel·lent eina socialitzadora i d’assoliment de valors, útils per a la vida en societat, i no únicament com una activitat competitiva.

L’assignatura d’Educació Física és sobretot pràctica. El programa consta de tres blocs fonamentals, que es van desenvolupant successivament durant el curs. Al primer trimestre es treballen l’escalfament, la gimnàstica i les proves d’aptitud física; al segon, l’agilitat i els elements de gimnàstica esportiva i, al tercer, els jocs i els esports. S’analitza la repercussió de l’activitat física per millorar la salut i la qualitat de vida.

S’avaluen els conceptes (resultats de les proves), els procediments (participació, col•laboració) i l’actitud (comportament, higiene, vestimenta i puntualitat…).

Llengua Anglesa

L’objectiu fonamental en aquesta matèria és donar als alumnes les bases necessàries per poder comunicar-se oralment en llengua anglesa en situacions quotidianes i aprendre a utilitzar la llengua escrita.

A través de documents escrits, recursos d’àudio i d’Internet (TIC), cançons i llibres d’exercicis, es presenten les noves estructures i es practiquen la comprensió i l’expressió oral i escrita, dins d’un context comunicatiu i funcional.

Es preparen i s’elaboren textos curts sobre temes prèviament treballats a classe per tal que els alumnes globalitzin el que han après a cada unitat.

Es fomenta el desenvolupament de la creativitat i la fluïdesa realitzant una exposició oral a final de cada trimestre que conté els conceptes treballats a classe. També practiquen el vocabulari, les estructures gramaticals, el llenguatge funcional i les expressions quotidianes de manera integrada.

L’anglès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons els seus coneixements. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.
L’avaluació és contínua i acumulativa i es tenen en compte tant la comprensió com l’expressió oral i escrita.

Llengua Francesa

Els objectius en aquest primer any d’aprenentatge són els següents:

  • Comprendre la informació de missatges breus orals i escrits en aquesta llengua, en situacions contextualitzades, mitjançant l’ús d’ estratègies de comunicació.
  • Expressar-se oralment de forma senzilla en intercanvis comunicatius dins i fora de l’aula. Llegir de forma comprensiva textos curts i senzills.
  • Expressar per escrit missatges senzills de caràcter pràctic. Desenvolupar la creativitat i la motivació a través dels models proposats en els diferents continguts didàctics.
  • Familiaritzar-se amb una altra cultura i uns altres costums.

 

Inscrivim l’aprenentatge de la llegua en situacions de comunicació actives i treballem la llengua des d’una perspectiva comunicativa. Es tindrà també en compte que llengua i cultura són conceptes vius estretament vinculats a la realitat exterior i, per tant, utilitzarem de forma gradual documents autèntics i pedagògics variats i actualitzats. Aquesta pràctica es farà efectiva en situacions simulades i reals de comunicació dins l’aula.

En aquest curs, s’introdueix la lectura d´un llibre en llengua francesa.

El francès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa. S’avaluen les competències bàsiques de la llengua mitjançant d´una part , diferents proves escrites i orals, i de l´altra, el seguiment diari del treball, de l´esforç personal i de l´actitud a classe.

Llengua i Literatura Catalana i Castellana

L’objectiu bàsic de l’àrea de Llengua Catalana i Castellana en el primer curs d’Educació Secundària és la millora de la competència lingüística.
L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diferents aspectes:

  • Comprensió i expressió de la llengua oral i escrita. Àmbit de la comunicació.
  • Coneixement del funcionament de la llengua com a sistema. Anàlisi i treball de l’ortografia, la morfologia i el lèxic.
  • Iniciació a la literatura.

 

D’aquesta manera, es treballen diferents tipologies textuals, com la descripció, la biografia, l’exposició, la poesia, el teatre, etc. Es fomenta l’anàlisi i la producció (tant a nivell oral com escrit) de diversos textos a partir de models.

Pel que fa a la llengua com a sistema, es treballa l’ortografia partint de la transcripció fonètica i sempre justificant les grafies segons les principals normes ortogràfiques i excepcions (accentuació, dièresi, vocalisme, consonantisme). A nivell gramatical, es reconeixen i s’analitzen morfològicament totes les categories gramaticals.

L’estudi del lèxic és sempre a partir de la comunicació. Es discrimina l’estructura del mot (lexema i morfema) per tal d’ampliar el vocabulari i es treballen els procediments com la derivació, la composició, la polisèmia i la sinonímia.
En Llengua catalana, com a matèria instrumental, els alumnes queden distribuïts en cinc grups reduïts i flexibles, per tal d’adaptar el ritme d’aprenentatge a cada alumne i assolir els conceptes i els procediments del curs.

Pel que fa a la literatura, cal fer èmfasi al club de lectura que ocupa una hora quinzenal i que pretén fomentar la lectura i el comentari d’obres literàries tant en català com castellà.

L’avaluació de la matèria és continuada i acumulativa. Es tenen en compte els conceptes treballats, els procediments (unitats, expressions orals i escrites, dictats, feina feta a l’hora de biblioteca i qualsevol altra activitat pràctica) i l’actitud participativa i disposada a l’estudi.

Finalment, cal fer esment que les matèries de català i castellà presenten els continguts programats de tal manera que s’aconsegueixi l’alternança d’estudi en les dues, per tal d’aprofundir en les estructures lingüístiques comunes.

Matemàtiques

A 1r curs de Secundària, l’enllaç amb la Primària es fa possible a través dels primers temes en els quals es repassaran alguns continguts ja treballats en cursos anteriors i que serviran com a punt de partida per abordar els nous conceptes.

Així doncs, la primera tasca a realitzar és consolidar els aprenentatges del Cicle Superior de Primària, que són els següents:

  • La divisibilitat de nombres naturals
  • El treball amb fraccions
  • Els nombres decimals i percentatges
  • Les potències
  • Les propietats de les operacions i la prioritat d’execució quan es combinen

 

En el bloc de numeració i càlcul, s’inicia el treball amb nombres enters, s’amplia el càlcul amb potències i amb arrels quadrades exactes. S’introdueix la proporcionalitat aritmètica simple i les seves aplicacions: reducció a la unitat, regla de tres, escales, etc.

En el bloc d’àlgebra, s’inicia els alumnes en el llenguatge algèbric i en la resolució d’equacions de 1r grau.
En el bloc d’espai i forma, s’amplia l’estudi dels elements geomètrics bàsics del pla i les característiques i propietats de les figures de dues i tres dimensions.

En el bloc de mesura, s’introdueix l’ús dels factors de conversió per realitzar els canvis d’unitats d’una o dues magnituds i s’aprofundeix en el càlcul del perímetre i l’àrea de figures planes. Els alumnes s’inicien en els amidaments indirectes amb l’estudi del Teorema de Pitàgores.

En el bloc canvi i relacions, s’introdueixen la interpretació i l’elaboració de gràfics que relacionen variables, preparant els alumnes per a assolir el tema de funcions que veuran en cursos posteriors. L’estudi de gràfics estadístics constitueix una part important d’aquest tema, així com l’elaboració de taules de freqüències i el càlcul de les mesures de centralització d’una sèrie de dades.

Per tal d’assolir els objectius i conceptes del curs es treballa amb grups reduïts, la qual cosa afavoreix una atenció més personalitzada.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Música

L’objectiu principal és desenvolupar la sensibilitat musical dels alumnes, participant de forma activa en totes les activitats relacionades a l’aula, afavorint el treball en comú.

Mitjançant audicions escollides, es treballen les qualitats del so, els elements de la música, la instrumentació i famílies, la situació de les obres en el seu context històric i musical. S’interpreten cançons, de manera grupal, i es va adquirint una tècnica vocal correcta. Per iniciar als alumnes a la música de Jazz, s’assisteix a un concert al Palau de la Música, com a activitat complementària.

L’avaluació està orientada a determinar el grau de comprensió i de relació dels continguts assolits.