Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
banner_07
banner_07
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05

Ciències de la Naturalesa

L’objectiu d’aquesta matèria és fer una aproximació al coneixement dels fenòmens físics bàsics (matèria, cinemàtica, dinàmica, energia…) a partir de la interpretació de situacions significatives i de la deducció dels principis que les provoquen.

Es situa els alumnes en escenaris d’aprenentatge que fomenten la reflexió individual i el treball de grup. Aquest treball promou el disseny d’activitats pràctiques que permeten assolir aquests coneixements a partir del treball de camp i del treball de laboratori.

Es fomenta el mètode científic, l’elaboració de taules i de gràfics, la manipulació correcta del material i dels instruments de mesura i la resolució de problemes tot utilitzant la formulació i unitats adients.

Es potencia la curiositat i la iniciativa com a motors del coneixement, la recerca i la comunicació.

S’avaluen dels objectius a partir d’activitats significatives (conceptuals o procedimentals), fixant prèviament en cada unitat o bloc els objectius competencials a assolir.

 

Ciències Socials

L’objectiu fonamental d’aquesta àrea és l’estudi de dues de les Ciències socials: la geografia i la història.

Aquesta matèria està dividida en dos blocs, el primer dels quals es basa en l’anàlisi de la població́, a partir d’una descripció́ dels mecanismes que condicionen el seu creixement o decreixement, s’identifiquen les variants demogràfiques del món d’avui i s’interrelacionen amb indicadors socioeconòmics i culturals, tant al món com a Europa. S’aprofundeix en l’ús de l’atles, que s’utilitza per reconèixer l’aspecte polític del món.

En el segon bloc, s’estudia la història de l’Edat Mitjana (des de l’esfondrament de l’Imperi Romà, amb les invasions dels pobles germànics, fins a la formació dels comtats catalans) i l’expansió de Catalunya. S’analitzen les tendències i les manifestacions artístiques d’aquest moment de la història, com a reflex de l’imaginari individual i l’expressió col·lectiva: el romànic i el gòtic.

Com a procediments propis de l’àrea de ciències socials, en aquest curs es treballen la cronologia i els codis per mesurar el temps històric (el fris cronològic), la cartografia, l’ús de fonts, documents i testimonis històrics de caràcter primari i secundari, l’adquisició i ús d’un vocabulari històric concret, entre d’altres procediments. Finalment també es fa ús del Moodle en la matèria, ja sigui en forma de coneixements adquirits a l’aula o en forma de procediments diversos.

La matèria es valorarà a partir d’una avaluació continuada, on no solament es tenen en compte els continguts, sinó també els procediments i l’actitud de l’alumne, pel que fa referència tant al seu comportament a classe com a la seva participació.

Club de lectura

L’objectiu del nostre Club de lectura és fomentar i promoure la lectura, el debat literari i la visió crítica.

L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diferents aspectes:

 • Lectura autònoma.
 • Lectura compartida.
 • Lectura guiada.
 • Treball amb diferents gèneres de la literatura.
 • Lectura en veu alta.

A més, es continua treballant aspectes iniciats l’any anterior com:

 • Presentació d’un llibre i el seu autor
 • Tractament dels personatges, l’espai, el temps històric i l’ús de la llengua
 • Recerca dels temes principals i secundaris de l’obra
 • Aprofundiment, opinió personal i crítica dels temes
 • Debat

D’aquesta manera, es potencia la comprensió lectora i la competència expressiva dels alumnes, tant a nivell oral com escrit.

L’avaluació es basa en la participació diària, el lliurament de les feines, l’assoliment de les tècniques de debat, etc. i incideix directament en els procediments de llengua catalana i castellana.

Educació Física

L’objectiu d’aquesta matèria es fonamenta en l’adquisició i en la consolidació d’hàbits saludables mitjançant la pràctica d’activitat física i esportiva. A més, mostra l’esport com una excel•lent eina socialitzadora i d’assoliment de valors, útils per a la vida en societat, i no únicament com una activitat competitiva.

L’assignatura d’Educació Física és sobretot pràctica. El programa consta de tres blocs fonamentals, que es van desenvolupant successivament durant el curs. Al primer trimestre es treballen l’escalfament, la gimnàstica i les proves d’aptitud física; al segon, l’agilitat i els elements de gimnàstica esportiva i, al tercer, els jocs i els esports. S’analitza la repercussió de l’activitat física per millorar la salut i la qualitat de vida.

S’avaluen els conceptes (resultats de les proves), els procediments (participació, col•laboració) i l’actitud (comportament, higiene, vestimenta i puntualitat…).

Educació Visual i Plàstica

Aquesta matèria té com a objectiu donar a l’alumne unes eines i uns coneixements per tal d’educar la seva sensibilitat visual i plàstica.

En aquest curs es treballen diversos temes com són els procediments, les tècniques, els suports, els materials, conceptes de geometria; el color; les textures i ,finalment, la Gestalt (la composició, el format, el punt de vista…).

A partir d’una base teòrica i dels procediments, es van aprenent els conceptes.

Per a l’avaluació d’aquesta matèria es realitza un examen teòric per trimestre i, a més a més, es tenen en compte les làmines realitzades en cada unitat.

Llengua Anglesa

L’objectiu fonamental és millorar la capacitat comunicativa de l’alumne, la fluïdesa oral i escrita en llengua anglesa. Aprofundint en els coneixements assolits en els nivells anteriors, l’alumne ha de poder utilitzar les estructures lingüístiques apreses i relacionar-les, a fi d’elaborar-ne de més complexes.

A través de documents escrits, recursos d’àudio i d’Internet (TIC), vídeo, cançons i llibres d’exercicis, s’introdueixen les noves estructures. Per tal de millorar l’expressió oral, es practiquen diàlegs basats en situacions reals.

Es preparen textos, a partir de models donats, sobre temes prèviament treballats oralment, per tal d’iniciar els alumnes en la correcta expressió escrita.

Es treballen tots els temps verbals simples i compostos, la veu passiva, els condicionals i els camps semàntics de diferents àmbits (com el treball, l’esport, el lleure, els estudis i els problemes socials) i la comprensió oral i escrita.

Es fomenta el desenvolupament de la creativitat i la fluïdesa realitzant una exposició oral a final de cada trimestre que globalitza la matèria treballada.

L’anglès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons els seus coneixements. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen a final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa i es tenen en compte tant la comprensió com l’expressió oral i escrita.

Llengua Francesa

Els objectius d’aquesta matèria són els següents:

  • Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions comunicatives variades.
  • Expressar-se i interactuar oralment en situacions de comunicació de la vida quotidiana de forma comprensible i amb cert nivell d’autonomia.
  • Llegir i comprendre textos diversos amb la finalitat d’extreure informació general i específica. Escriure textos senzills amb finalitats diverses.

 

Continuem inscrivint l’aprenentatge de l’idioma en situacions de comunicació actives i treballant la llengua en una perspectiva comunicativa. Es tindrà també en compte que llengua i cultura són conceptes vius estretament vinculats a la realitat exterior i, per tant, utilitzarem de forma gradual documents pedagògics variats i actualitzats. Aquesta pràctica comunicativa es farà efectiva en situacions simulades i reals de comunicació dins l’aula.

També en aquest curs, s’introdueix la lectura d´un llibre en francès.

El francès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa. S’avaluen les competències bàsiques de la llengua mitjançant, d´una part, diferents proves escrites i orals, i de l´altra, el seguiment diari del treball, de l´esforç personal i de l´actitud a classe.

Llengua i Literatura Catalana i Castellana

L’objectiu bàsic de l’àrea de Llengua Catalana i Castellana en el segon curs d’Educació Secundària és l’adquisició de les competències bàsiques, principalment, la competència lingüística.

L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diferents aspectes:

  • Comprensió i expressió de la llengua oral i escrita. Àmbit de la comunicació.
  • Coneixement del funcionament de la llengua com a sistema. Anàlisi i treball de la fonètica, l’ortografia, la morfosintaxi i el lèxic.
  • Introducció a la literatura des del punt de vista estètic i literari.

 

D’aquesta manera, es treballen diferents tipologies textuals, com l’expositiu, l’instructiu, la carta d’opinió, la poesia, la narració, el teatre, etc. Es fomenta l’anàlisi i la producció (tant a nivell oral com escrit) de diferents textos a partir de pautes donades.

Pel que fa a la llengua com a sistema, es treballa l’ortografia partint de la transcripció fonètica i sempre justificant les grafies segons les principals normes ortogràfiques i excepcions. A nivell morfosintàctic, es reforcen les categories gramaticals i s’introdueixen les principals funcions sintàctiques per arribar a l’anàlisi de l’oració simple.

L’estudi del lèxic és sempre a partir de la comunicació. Es treballa la sinonímia, l’antonímia, locucions i frases fetes i d’altres processos per millorar la precisió i riquesa lèxica.

Pel que fa a la literatura, cal fer èmfasi a la matèria de biblioteca que ocupa una hora setmanal i que pretén fomentar la lectura i el comentari d’obres literàries tant en català com castellà.

En Llengua catalana, com a matèria instrumental, els alumnes queden distribuïts en cinc grups reduïts i flexibles, per tal d’adaptar el ritme d’aprenentatge a cada alumne i assolir els conceptes i els procediments del curs.

L’avaluació de la matèria és continuada i acumulativa. Es tenen en compte els conceptes treballats, els procediments (expressions orals i escrites, dictats, la feina feta a l’hora de biblioteca i qualsevol altra activitat pràctica) i l’actitud participativa i disposada a l’estudi.

Finalment, cal fer esment que les matèries de català i castellà presenten els continguts programats de tal manera que s’aconsegueixi l’alternança d’estudi en les dues, per tal d’aprofundir en les estructures lingüístiques comunes.

Matemàtiques

Durant el 2n curs de Secundària, l’alumne ha d’anar adquirint autonomia per utilitzar diferents llenguatges i models matemàtics, que va coneixent al llarg del curs, que l’ajudin a interpretar i avaluar la informació que rep.

En el bloc de numeració i càlcul, s’aprofundeix en el càlcul amb nombres racionals insistint en les potències i la jerarquia de les operacions. S’amplia la proporcionalitat aritmètica amb l’estudi de la proporcionalitat directa i inversa, repartiments proporcionals, IVA i descomptes.

En el bloc d’àlgebra, s’inicia el càlcul amb polinomis: operacions bàsiques, factor comú i productes notables. S’aprofundirà en la resolució i plantejament d’equacions de primer grau; s’iniciarà la resolució de sistemes de primer grau i d’equacions de segon grau senzilles.

En el bloc d’espai, forma i mesura es reforçaran els conceptes adquirits de geometria plana per al càlcul d’àrees i volums de diferents políedres i cossos rodons, així com l’aplicació el Teorema de Pitàgores i el Teorema de Tales (nova introducció).

En el bloc canvi i relacions, s’estudiaran les funcions lineals, afins i constants.
En el bloc d’estadística, es treballaran les distribucions de dades agrupades en intervals i els gràfics pertinents; s’estudiaran els paràmetres centrals i s’introduirà el concepte de dispersió.

Per tal d’assolir els objectius i els conceptes del curs es treballa amb grups reduïts, la qual cosa afavoreix una atenció més personalitzada.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…)

Speaking 2

L’objectiu d’aquesta matèria és que els alumnes siguin capaços de parlar, interactuar, intercanviar idees i opinions en anglès en un nivell més elevat que el curs anterior.

Aquesta matèria és quinzenal (com a 1r d’ESO) i està basada en l’expressió i la comprensió orals. Es realitza durant tot el curs i en grups reduïts d’uns 15 alumnes.

Les sessions, que són totalment pràctiques, se centren en l’habilitat oral i els alumnes aniran adquirint eines per tal de progressar i ser més autònoms en l’ús de la llengua anglesa. És per això que cal un alt nivell de motivació i implicació per part de l’alumnat.

L’avaluació és continuada: cada alumne obté una nota al final de cada sessió. A final de trimestre els alumnes realitzen una prova oral.