Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Tecnologia

Aquesta àrea es planteja l’adquisició de recursos multimèdia presents avui dia i d’Internet. Es fa un treball sistemàtic de les presentacions de diapositives amb el programa IMPRESS, a partir de la realització de diverses pràctiques guiades i d’una presentació final realitzada en grup.

Un altre tema que es treballa és el coneixement dels productes tèxtils, de l’activitat de la pesca com a representant del sector primari i de la indústria alimentària i tèxtil en els seus processos de producció. De forma específica, es realitzen pràctiques sobre la composició de diverses fibres i teixits i una visita didàctica al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa.

La descoberta i la relació dels conceptes de càrrega, tensió, intensitat, resistència, potència elèctrica i efectes tèrmics (llei d’Ohm i efecte Joule) forma la tercera part dels continguts de la matèria. De forma teòrica i pràctica es donen a conèixer els circuits elèctrics bàsics i els elements que els conformen. Es posa una atenció especial en el càlcul de diverses variables utilitzant la formulació i les unitats adequades. En les sessions pràctiques de muntatge de circuits s’utilitzen aparells per a mesurar les tensions i les intensitats tenint especial cura de les normes de seguretat.

Per últim, s’analitzen les fonts d’energia elèctrica i centrals, el procés tecnològic i els avantatges i els inconvenients que presenten.

L’avaluació és contínua. Es valoren tant els exercicis i activitats dels dossiers, com les proves escrites, les pràctiques realitzades i les exposicions multimèdies.