Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
banner_07
banner_07
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05

Ciències de la Naturalesa

La ciències de la naturalesa es treballen en dues parts: el cos humà i la química.

L’objectiu de la primera part és donar a conèixer l’anatomia i fisiologia del cos humà i relacionar-la amb les possibles malalties per fer una correcta prevenció.

Els procediments que s’empren per assolir aquesta part són esquemes, quadres, activitats interactives, mapes conceptuals. Les malalties seran preparades i exposades pels propis alumnes.

L’objectiu de la segona part és conèixer el mètode científic i identificar els elements i substàncies del nostre entorn.

Per això, els alumnes fan problemes i càlculs estequiomètrics, aprenen la formulació bàsica, els tipus de reaccions químiques que es produeixen i realitzen pràctiques de laboratori.

S’avaluen els continguts seguint els procediments adients de cada unitat i l’aprenentatge a partir de la manipulació correcta del material i dels instruments de mesura en el laboratori.

Ciències Socials

L’objectiu fonamental d’aquesta àrea és l’estudi de dues de les Ciències Socials: la geografia i la història.

En aquesta matèria, es treballa principalment l’entorn de la geografia econòmica i la història de l’edat moderna. El vessant geogràfic estarà dividit en tres blocs. En el primer bloc, s’estudiaran de manera profunda les activitats humanes basades en els tres sectors econòmics bàsics i la seva situació en el context d’Europa, d’Espanya i de Catalunya.
En el segon bloc, es farà referència a les desigualtats del món actual, els conseqüents moviments migratoris i el concepte de globalització.

En el tercer bloc de geografia, s’estudiarà l’organització́ de les societats en l’àmbit mundial, els conceptes de poder i de responsabilitat política, la seva relació́ amb el territori, els models d’estat i el concepte de democràcia.

S’inicia el temari amb un repàs del final de l’etapa anterior i es continua amb l’estudi dels canvis que es produeixen en l’edat moderna com a conseqüència de la nova mentalitat inherent als corrents humanistes i renaixentistes. També, s’analitzen les reaccions de les estructures de poder de l’època: la Contrareforma catòlica i la formació i l’evolució de les monarquies absolutes i parlamentàries. Aquest bloc temàtic s’acabarà amb l’estudi de la monarquia hispànica i les seves transformacions durant els segles XV, XVI, XVII i XVIII.

Pel que fa als procediments, s’aprofundeix en el vocabulari propi de l’àmbit geogràfic i històric, es llegeixen i s’interpreten documents, es dedueix informació a partir de gràfics, de mapes i de dades estadístiques, i s’estudia la cronologia. Es continua elaborant esquemes, resums o de treballs monogràfics. Finalment també es fa ús del Moodle en la matèria, ja sigui en forma de coneixements adquirits a l’aula o en forma de procediments diversos.

La matèria es valorarà a partir d’una avaluació continuada, on no solament es tindran en compte els continguts, sinó també els procediments i l’actitud de l’alumne, pel que fa referència tant al seu comportament a classe com a la seva participació.

Cultura i valors ètics

Matèries trimestrals

 

En l’actual Pla d’Estudis es proposa fer 1 hora setmanal de Música, 1 hora setmanal d’Educació visual i plàstica i 1 hora setmanal d’Educació per a la ciutadania.

Ens ha semblat convenient acumular el temps per trimestres; per tant, cada grup de 3r farà 3 hores setmanals d’aquestes matèries durant un trimestre.

 

L’objectiu d’aquesta matèria és promoure el desenvolupament dels alumnes com a ciutadans i ciutadanes responsables i democràtics. També es treballa el desenvolupament de competències i habilitats necessàries per aconseguir una societat més lliure, justa i equitativa.

Per assolir aquesta fita, es potencien els valors humans i actituds positives, com l’empatia, el compromís, la tolerància, etc., per contribuir a la millora de la nostra societat.

Com a procediments propis de l’àrea, es realitzen activitats com el treball monogràfic sobre un tema d’actualitat, el debat com a fórmula d’adquisició i d’ús d’un vocabulari adient i l’elaboració d’exercicis, esquemes i resums.

Quant a l’avaluació, es tindran en compte tant les tasques presentades, les exposicions orals com l’actitud i l’interès mostrats a classe.

Educació Física

L’objectiu d’aquesta matèria es fonamenta en l’adquisició i en la consolidació d’hàbits saludables mitjançant la pràctica d’activitat física i esportiva. A més, mostra l’esport com una excel•lent eina socialitzadora i d’assoliment de valors, útils per a la vida en societat, i no únicament com una activitat competitiva.

L’assignatura d’Educació Física és sobretot pràctica. El programa consta de tres blocs fonamentals, que es van desenvolupant successivament durant el curs. Al primer trimestre es treballen la preparació física i es realitzen proves d’aptitud física; al segon, dos esports: el vòlei i el bàsquet i, al tercer, els jocs i els esports.

S’analitza la repercussió de l’activitat física per millorar la salut i la qualitat de vida.

S’avaluen els conceptes (resultats de les proves), els procediments (participació, col•laboració) i l’actitud (comportament, higiene, vestimenta i puntualitat…).

Educació visual i plàstica

Matèries trimestrals

 

En l’actual Pla d’Estudis es proposa fer 1 hora setmanal de Música, 1 hora setmanal d’Educació visual i plàstica i 1 hora setmanal d’Educació per a la ciutadania.

Ens ha semblat convenient acumular el temps per trimestres; per tant, cada grup de 3r farà 3 hores setmanals d’aquestes matèries durant un trimestre.

 

Aquesta matèria té com a objectiu introduir els alumnes en la comprensió de l’art a partir de l’estudi d’artistes, moviments internacionals i estils més rellevants dels segles XIX i XX (l’impressionisme, el postimpressionisme, les primeres avantguardes, segones avantguardes i les tendències postmodernes).

Es visualitzen imatges de les obres pictòriques i escultòriques més significatives i, a partir dels coneixements obtinguts, es proposen treballs a base de collage i dibuix artístic. Alhora se’ls inicia en el coneixement dels sistemes de representació (acotat, dièdric, axonomètric i cònic) i es realitzen treballs específics sobre aquest tema que són la base del dibuix tècnic.

Per a l’avaluació d’aquesta matèria, a banda de les làmines plantejades i de l’actitud a classe, es realitzen exàmens teòrics i pràctics.

Llengua Anglesa

L’objectiu fonamental és treballar més específicament l’expressió oral per tal que els alumnes ampliïn el seu vocabulari i la seva habilitat per comunicar-se.

A través de textos, diàlegs, exposicions o bé debats es treballen la comprensió i l’expressió oral, així com la comprensió i l’expressió escrita. Es preparen i s’elaboren textos molt variats (cartes, textos literaris, articles de diari o de revista) per familiaritzar els alumnes en qualsevol tipus de llenguatge: col·loquial, formal, científic o literari. Es fomenta el desenvolupament de la creativitat i la fluïdesa realitzant una exposició oral a final de cada trimestre que globalitza la matèria treballada.

L’anglès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons els seus coneixements. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa i es tenen en compte tant la comprensió com l’expressió oral i escrita.

Llengua Francesa

Els objectius de l’assignatura són els següents:

    • Escoltar i comprendre informació general i específica, i expressar-se i interactuar en llengua estrangera, en situacions habituals de comunicació amb un cert nivell d’autonomia.
    • Ser capaç de fer presentacions orals prèviament preparades i treballs sobre temes d’interès i actuals.

 

Inscrivim l’aprenentatge de la llegua en situacions de comunicació actives i treballem la llengua des d’una perspectiva comunicativa. Es tindrà també en compte que llengua i cultura són conceptes vius estretament vinculats a la realitat exterior i, per tant, utilitzarem de forma gradual documents autèntics i pedagògics variats i actualitzats. Aquesta pràctica es farà efectiva en situacions simulades i reals de comunicació dins l’aula.

També en aquest curs, s’introdueix la lectura d´un llibre en francès.

El francès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa. Es valoren les competències bàsiques de la llengua mitjançant d’una part, diferents proves escrites i orals, i de l’altra, el seguiment diari del treball, de l’esforç personal i de l’actitud a classe.

Llengua i Literatura Catalana i Castellana

L’objectiu bàsic de l’àrea de Llengua Catalana i Castellana en el tercer curs d’Educació Secundària és la consolidació de les competències bàsiques, principalment, la competència lingüística.

L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diversos aspectes:

    • Comprensió i expressió de la llengua oral, escrita i audiovisual. Àmbit de la comunicació.
    • Observació, anàlisi, reflexió i posada en pràctica dels mecanismes de la llengua que permetran millorar la competència gramatical dels alumnes: ortografia, morfosintaxi i lèxic.
    • Iniciació a la història de la literatura, per tal de poder comprendre i analitzar la forma i el fons de textos des de la literatura medieval fins al segle XVIII, en la catalana, i en la literatura castellana, fins al segle XVI.

 

En l’àmbit de la comunicació, es fomenta l’anàlisi i la producció (tant a nivell oral com escrit) de textos de diverses tipologies a partir de models.

Pel que fa a la llengua com a sistema, es treballa l’ortografia a partir de la deducció de les normes i de les excepcions realitzant activitats pràctiques variades. A nivell gramatical, s’introdueix l’anàlisi morfològica i sintàctica de l’oració composta (juxtaposades i coordinades) i la discriminació de l’oració subordinada (substantiva, adjectiva i adverbial). També s’estudia la combinació binària de pronoms febles. Quant al lèxic, es repassen els conceptes que permeten enriquir el vocabulari i integrar-los en les expressions orals i escrites.

Pel que fa a la literatura, se situa l’alumne en el moment històric, mitjançant un fris cronològic, i es treballa el context històric i social. A partir d’aquí, es va introduint l’alumnat en el comentari de text literari.

Tota aquesta tasca es complementa amb la lectura de llibres i amb la realització de treballs, comprensions lectores i valoracions personals que es relacionen amb els continguts estudiats.

En Llengua catalana, com a matèria instrumental, els alumnes queden distribuïts en cinc grups reduïts i flexibles, per tal d’adaptar el ritme d’aprenentatge a cada alumne i assolir els conceptes i els procediments del curs.

L’avaluació de la matèria és continuada i acumulativa. Es tenen en compte els conceptes treballats, els procediments (expressions orals i escrites, dictats, la feina de biblioteca i qualsevol altra activitat pràctica) i l’actitud participativa i disposada a l’estudi.

Finalment, cal fer esment que les matèries de català i castellà presenten els continguts programats de tal manera que s’aconsegueixi l’alternança d’estudi en les dues, per tal d’aprofundir en les estructures lingüístiques comunes.

Matemàtiques

L’objectiu més general d’aquest curs és el d’adquirir nous conceptes, estratègies i habilitats i saber-les posar en pràctica adequadament a l’hora de resoldre un problema.

Els conceptes que es reforcen i els que s’introdueixen de nou estan estructurats en diversos blocs.
En el bloc de numeració i càlcul, es completa el càlcul amb nombres reals, racionals i amb potències, i es treballa en profunditat les expressions radicals.

En el bloc de l’àlgebra, s’aprofundeix en les operacions amb polinomis, donant especial importància a les igualtats notables, a la divisió de polinomis i a la seva posterior factorització per tal de simplificar i realitzar operacions amb fraccions algebraiques. En aquest mateix bloc, s’amplien les tècniques de resolució d’equacions a través de les equacions biquadrades, radicals i racionals i s’introdueix el plantejament i resolució d’inequacions i de sistemes no lineals.

En el bloc de canvi i relacions, s’inicia la funció quadràtica (paràbola), la funció de proporcionalitat inversa (hipèrbola) i s’amplia l’estudi de les característiques principals d’una funció com el seu domini, recorregut, continuïtat…

En el bloc d’estadística i atzar, es treballen distribucions de diferents tipus, aplicant les diferents mesures de centralització per caracteritzar poblacions, les quals s’ampliaran amb l’estudi de la desviació estàndard i el coeficient de variació com a principal paràmetre de dispersió. En l’estudi de l’atzar, s’introdueixen diferents tècniques per descriure successos en experiments simples i compostos i el càlcul de probabilitat d’aquests en casos diversos.

En el bloc d’espai i forma, s’introdueixen les diverses transformacions al pla, com les translacions, girs i simetries.

Per tal d’assolir els objectius i conceptes del curs es treballa amb grups reduïts, la qual cosa afavoreix una atenció més personalitzada.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Música

Matèries trimestrals

 

En l’actual Pla d’Estudis es proposa fer 1 hora setmanal de Música, 1 hora setmanal d’Educació visual i plàstica i 1 hora setmanal d’Educació per a la ciutadania.

Ens ha semblat convenient acumular el temps per trimestres; per tant, cada grup de 3r farà 3 hores setmanals d’aquestes matèries durant un trimestre.

 

Els objectius que es proposen en aquesta matèria són els següents: Reconèixer, relacionar i raonar tots els elements musicals treballats, utilitzar tot el vocabulari específic assolit i aplicar-lo correctament en el context de les èpoques i de les obres treballades, mitjançant comentaris d’obra.

L’estudi d’aquesta àrea se centra a conèixer l’evolució de la música des de l’edat mitjana fins al segle XX.
Els alumnes hauran de confeccionar un dossier de treball, que constarà d’il•lustracions sobre instruments de diferents èpoques i comentaris d’obra. Disposaran d’uns CD amb les obres que es treballaran a classe prèviament, per tal de facilitar la seva comprensió.

Basant-nos en la funció dels instruments, s’ensenya l’alumne a diferenciar tècniques d’interpretació, característiques de les etapes musicals estudiades, per poder fer correctament els comentaris d’obra, amb criteri musical.

Aquesta tasca es completa amb la preparació a classe, abans d’assistir a un concert simfònic al Palau de la Música i al Museu de la Música.

Pel que fa a l’avaluació, es tindran en compte els conceptes, els comentaris d’obra i l’actitud cap a aquesta àrea.