Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
banner_07
banner_07
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05

Les matèries comunes en aquest curs són les següents:

  • Llengua catalana, 3 hores setmanals
  • Llengua castellana, 3 hores setmanals
  • Matemàtiques, 3 hores setmanals
  • Llengua anglesa, 3 hores setmanals
  • Ciències socials, 3 hores setmanals
  • Ètica, 1 hora setmanal
  • Educació física, 2 hores setmanals
  • Tutoria, 1 hora setmanal

En total són 57 hores setmanals de dedicació dels professors per als tres grups de 4t.

A la nostra escola les tractem de la forma següent:

  • Llengua catalana, 4 hores setmanals, en cinc grups de nivell
  • Llengua castellana, 4 hores setmanals
  • Matemàtiques, 4 hores setmanals, en cinc grups de nivell
  • Llengua anglesa, 2 hores setmanals, en cinc grups de nivell
  • Llengua francesa, 2 hores setmanals, en quatre grups de nivell
  • Ciències socials, 3 hores setmanals
  • Ètica, 1 hora setmanal
  • Educació física, 2 hores setmanals
  • Tutoria, 1 hora setmanal

 

En total són 93 hores setmanals de dedicació dels professors per als tres grups de 4t.

Ciències socials

L’objectiu fonamental d’aquesta àrea és l’estudi de dues de les Ciències Socials: la geografia i la història.

Pel que fa als continguts, es treballa l’evolució històrica patida per l’Europa occidental i l’Estat espanyol des del l’Edat Moderna fins als nostres dies. Per acomplir aquests coneixements es dividirà el curs en dos blocs.

En el primer bloc, s’estudien els canvis que es produeixen com a conseqüència de la nova mentalitat inherent als corrents il•lustrats. Alhora, es repassen les estructures socials i de poder de l’època, l’antic règim i la monarquia absoluta. Es continua amb l’estudi de la caiguda de l’antic règim i l’inici de l’ideari característic de l’època contemporània: liberalisme i nacionalisme. S’analitzen els canvis socioeconòmics, la Revolució Industrial, el moviment obrer i la revolució russa, l’imperialisme i la Primera Guerra Mundial. L’estudi del segle XIX i del primer terç del XX a l’Estat espanyol farà palesa la complicació i el particularisme que el procés de suplantació de l’antic règim, per part de l’estat burgès, va significar a casa nostra.

El següent i darrer bloc temàtic, engloba l’estudi del segle xx i els esdeveniments més importants: la Gran Depressió del 29, els moviments totalitaris a Europa, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, la dictadura franquista, la guerra freda i la descolonització, la coexistència pacífica i l’enfonsament del món comunista. El tema es clou amb l’estudi de la crisi, la fi del franquisme i la transició a la democràcia.

Quant als procediments, es faran servir tant els recursos específics de les Ciències Socials, com la lectura i l’anàlisi de documents, la deducció d’informació a partir de l’anàlisi de gràfics, mapes, dades estadístiques, obres artístiques, documents literaris, etc. Finalment la ubicació històrica dels esdeveniments es farà mitjançant la confecció, la lectura i l’anàlisi de frisos cronològics. També es fa ús del Moodle, ja sigui en forma de coneixements adquirits a l’aula o en forma de procediments diversos.

L’avaluació és continuada. Es tenen en compte les proves escrites, els procediments i l’actitud de l’alumne.

Educació física

L’objectiu d’aquesta matèria es fonamenta en l’adquisició i en la consolidació d’hàbits saludables mitjançant la pràctica d’activitat física i esportiva. A més, mostra l’esport com una excel•lent eina socialitzadora i d’assoliment de valors, útils per a la vida en societat, i no únicament com una activitat competitiva.

L’assignatura d’Educació Física és sobretot pràctica. El programa consta de tres blocs fonamentals, que es van desenvolupant successivament durant el curs. Al primer trimestre es treballen la preparació física i es realitzen proves d’aptitud física; al segon, dos esports: el vòlei i el bàsquet i, al tercer, els jocs i els esports. S’analitza la repercussió de l’activitat física per millorar la salut i la qualitat de vida.

S’avaluen els conceptes (resultats de les proves), els procediments (participació, col•laboració) i l’actitud (comportament, higiene, vestimenta i puntualitat…).

Ètica

L’objectiu és aprofundir en el desenvolupament dels alumnes com a ciutadans responsables, reflexionar sobre les transformacions i els desequilibris socials i econòmics que hi ha en el món actual i identificar i rebutjar les situacions de marginació, intolerància, desigualtat i injustícia social al món, tot desenvolupant una consciència ètica.

Per tal d’aconseguir aquesta fita, s’analitzen els principis ètics que són a la base dels drets, deures i llibertats de les persones i dels col·lectius. També s’intentarà veure la progressiva consecució dels drets i de les llibertats, la percepció de la seva vigència i la consideració d’alguns drets emergents (bioètica, tecnoètica i ecoètica).

Com a procediments propis de l’àrea, s’aprofundeix en el treball monogràfic i cooperatiu, l’exposició oral, el debat com a fórmula d’adquisició i ús d’un vocabulari adient i altres procediments comuns també a les altres matèries, com ara l’elaboració d’esquemes i de resums, l’anàlisi de dades, etc.

Llengua Anglesa

L’objectiu fonamental és ampliar i aprofundir les habilitats lingüístiques orals i escrites.

Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar estructures complexes i expressar-se correctament a nivell oral i escrit en els diferents registres de la llengua anglesa.

A través de documents reals, els alumnes aprenen a copsar el sentit global de diferents textos i el context sociocultural al qual pertanyen. Es preparen textos funcionals de caràcter més especialitzat com currículums, cartes de reclamació o d’agraïment, articles d’opinió, conferències, i s’elaboren conclusions sobre un estudi concret. Es treballen els diferents tipus de llenguatge i el vocabulari adequat d’àmbits de tipus polític, social i científic. Es fomenta el desenvolupament de la creativitat i la fluïdesa realitzant una exposició oral a final de cada trimestre que globalitza la matèria treballada.

L’anglès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

Els alumnes que, segons el Departament d’Anglès de l’Escola, estiguin preparats tindran la possibilitat de presentar-se a l’examen oficial del First Certificate de la Universitat de Cambridge. A partir de gener, aquells alumnes que es presenten al FCE fan una preparació extra per tal d’assolir uns bons resultats. Durant els mesos d’abril i maig, les professores d’anglès convoquen els candidats per fer simulacres de l’examen oral i completar i millorar així la seva preparació per a l’examen.

Com a Projecte de Recerca, els alumnes de 4t d’ESO realitzen una estada a Irlanda, amb famílies i tenen l’oportunitat de conèixer una altra cultura i practicar l’anglès. Totes les visites o activitats que realitzen estan guiades per professionals de parla anglesa.

L’avaluació és contínua i acumulativa i es tenen en compte tant la comprensió com l’expressió oral i escrita.

Llengua Francesa

Els objectius d’aquest any d’aprenentatge són els següents:

  • Identificar el tema essencial d’una conversa, comprendre, extreure la informació essencial de gravacions que tracten de temes corrents, descriure projectes, costums i activitats passades i experiències personals.
  • Justificar i explicar opinions i projectes. Fer i acceptar una proposta, una invitació, unes excuses.
  • Identificar la informació pertinent en la majoria dels escrits com les cartes, els articles de diaris que descriuen uns fets.
  • Ser capaç de fer presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d’interès.
  • Assolir el nivell suficient per presentar-se al module A2 del DELF a finals de curs.
  • Desenvolupar un grau d’autonomia suficient que permeti prosseguir l’aprenentatge del francès ensenyat al centre.

 

Els alumnes del grup 1 poden optar a presentar-se al module B1 del DELF a finals de curs i tenen la possibilitat de cursar la modalitat del batxi-bac a batxillerat.

Inscrivim l’aprenentatge de la llegua en situacions de comunicació actives i treballem la llengua des d’una perspectiva comunicativa. Es tindrà també en compte que llengua i cultura són conceptes vius estretament vinculats a la realitat exterior i, per tant, utilitzarem de forma gradual documents autèntics i pedagògics variats i actualitzats. Aquesta pràctica es farà efectiva en situacions simulades i reals de comunicació dins l’aula.

També en aquest curs, s’introdueix la lectura d´un llibre en francès.

El francès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa. Es valoren les competències bàsiques de la llengua mitjançant d’una part, diferents proves escrites i orals, i de l’altra, el seguiment diari del treball, de l’esforç personal i de l’actitud a classe.

Llengua i Literatura Catalana i Castellana

L’objectiu bàsic de l’àrea de Llengua Catalana i Castellana al quart curs d’Educació Secundària és la consolidació de la competència lingüística.
L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diversos aspectes:

  • Comprensió i expressió de la llengua oral, escrita i audiovisual.
  • Observació, anàlisi, reflexió i posada en pràctica dels mecanismes de la llengua que permetran millorar la competència gramatical dels alumnes: ortografia, morfosintaxi i lèxic.
  • Coneixements literaris, per tal de poder comprendre i analitzar la forma i el fons de textos des del segle XIX fins a l’actualitat, en català, i des del segle XVI fins al XX, en castellà.

 

En l’àmbit literari, es fomenta l’anàlisi i la producció (tant a nivell oral com escrit) de comentaris de text de diversos gèneres i èpoques.

Pel que fa a la llengua com a sistema, es treballa l’ortografia a través de la justificació dels errors comesos en dictats, expressions escrites, treballs, etc. A nivell gramatical, s’introdueix l’anàlisi morfològica i sintàctica de l’oració composta. També s’introdueixen les irregularitats verbals. Quant al lèxic, es treballen els conceptes que permeten enriquir el vocabulari i integrar-los en les expressions orals i escrites.

Tota aquesta tasca es complementa amb la lectura de llibres i amb la realització de treballs, comprensions lectores i valoracions personals que es relacionen amb els continguts estudiats.

En Llengua catalana, com a matèria instrumental, els alumnes queden distribuïts en cinc nivells flexibles, segons la seva competència lingüística, per tal d’adequar el ritme d’aprenentatge a cada alumne i assolir els conceptes i els procediments del curs.

L’avaluació de la matèria és continuada i acumulativa. Es valoren els conceptes treballats, els procediments (expressions orals i escrites, dictats, els comentaris de text i qualsevol altra activitat pràctica) i l’actitud participativa i disposada a l’estudi.

Finalment, cal fer esment que les matèries de català i castellà presenten els continguts programats de tal manera que s’aconsegueixi l’alternança d’estudi en les dues, per tal d’aprofundir en les estructures lingüístiques comunes.

Matemàtiques

L’objectiu més general d’aquest últim curs de secundària és el de consolidar i adquirir nous conceptes, estratègies i habilitats i saber-les posar en pràctica adequadament a l’hora de resoldre un problema.

Els conceptes que es reforcen i els que s’introdueixen de nou són els següents:
En el bloc de numeració i càlcul, es reforça el càlcul amb nombres reals, sobretot amb radicals.

En el bloc de l’àlgebra, es reforça el càlcul amb polinomis i la seva factorització. S’aprofundeix en la manipulació de fraccions algebraiques i les seves operacions. Es reforça el plantejament i la resolució de diferents tipus d’equacions i d’inequacions i dels sistemes corresponents. També s’introdueixen les equacions exponencials i logarítmiques.

En el bloc de canvi i relacions, es reforça l’estudi d’alguns tipus de funcions: lineals, quadràtiques i racionals i la interpretació de gràfiques. S’introdueixen la funció exponencial i la logarítmica, les funcions a trossos i la composició de funcions. En els grups 1 i 2 s’introdueix, també, el concepte de límit i de derivada. Dins d’aquest mateix bloc, s’estudia una nova unitat com són les successions i les progressions aritmètiques i geomètriques.

En el bloc d’estadística i atzar, es treballen les tècniques de recompte a través de la combinatòria.

En el bloc d’espai i forma, s’introdueixen la trigonometria i la geometria analítica.

Per tal d’assolir els objectius i conceptes del curs es treballa amb grups reduïts, la qual cosa afavoreix una atenció més personalitzada.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).