Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Cultura i valors ètics

Matèries trimestrals

 

En l’actual Pla d’Estudis es proposa fer 1 hora setmanal de Música, 1 hora setmanal d’Educació visual i plàstica i 1 hora setmanal d’Educació per a la ciutadania.

Ens ha semblat convenient acumular el temps per trimestres; per tant, cada grup de 3r farà 3 hores setmanals d’aquestes matèries durant un trimestre.

 

L’objectiu d’aquesta matèria és promoure el desenvolupament dels alumnes com a ciutadans i ciutadanes responsables i democràtics. També es treballa el desenvolupament de competències i habilitats necessàries per aconseguir una societat més lliure, justa i equitativa.

Per assolir aquesta fita, es potencien els valors humans i actituds positives, com l’empatia, el compromís, la tolerància, etc., per contribuir a la millora de la nostra societat.

Com a procediments propis de l’àrea, es realitzen activitats com el treball monogràfic sobre un tema d’actualitat, el debat com a fórmula d’adquisició i d’ús d’un vocabulari adient i l’elaboració d’exercicis, esquemes i resums.

Quant a l’avaluació, es tindran en compte tant les tasques presentades, les exposicions orals com l’actitud i l’interès mostrats a classe.

Educació Física

L’objectiu d’aquesta matèria es fonamenta en l’adquisició i en la consolidació d’hàbits saludables mitjançant la pràctica d’activitat física i esportiva. A més, mostra l’esport com una excel·lent eina socialitzadora i d’assoliment de valors, útils per a la vida en societat, i no únicament com una activitat competitiva.

L’assignatura d’Educació Física és sobretot pràctica. El programa consta de tres blocs fonamentals, que es van desenvolupant successivament durant el curs. Al primer trimestre es treballen l’escalfament, la gimnàstica i les proves d’aptitud física; al segon, l’agilitat i els elements de gimnàstica esportiva i, al tercer, els jocs i els esports. S’analitza la repercussió de l’activitat física per millorar la salut i la qualitat de vida.

S’avaluen els conceptes (resultats de les proves), els procediments (participació, col•laboració) i l’actitud (comportament, higiene, vestimenta i puntualitat…).

Educació Física

L’objectiu d’aquesta matèria es fonamenta en l’adquisició i en la consolidació d’hàbits saludables mitjançant la pràctica d’activitat física i esportiva. A més, mostra l’esport com una excel•lent eina socialitzadora i d’assoliment de valors, útils per a la vida en societat, i no únicament com una activitat competitiva.

L’assignatura d’Educació Física és sobretot pràctica. El programa consta de tres blocs fonamentals, que es van desenvolupant successivament durant el curs. Al primer trimestre es treballen l’escalfament, la gimnàstica i les proves d’aptitud física; al segon, l’agilitat i els elements de gimnàstica esportiva i, al tercer, els jocs i els esports. S’analitza la repercussió de l’activitat física per millorar la salut i la qualitat de vida.

S’avaluen els conceptes (resultats de les proves), els procediments (participació, col•laboració) i l’actitud (comportament, higiene, vestimenta i puntualitat…).

Educació Física

L’objectiu d’aquesta matèria es fonamenta en l’adquisició i en la consolidació d’hàbits saludables mitjançant la pràctica d’activitat física i esportiva. A més, mostra l’esport com una excel•lent eina socialitzadora i d’assoliment de valors, útils per a la vida en societat, i no únicament com una activitat competitiva.

L’assignatura d’Educació Física és sobretot pràctica. El programa consta de tres blocs fonamentals, que es van desenvolupant successivament durant el curs. Al primer trimestre es treballen la preparació física i es realitzen proves d’aptitud física; al segon, dos esports: el vòlei i el bàsquet i, al tercer, els jocs i els esports.

S’analitza la repercussió de l’activitat física per millorar la salut i la qualitat de vida.

S’avaluen els conceptes (resultats de les proves), els procediments (participació, col•laboració) i l’actitud (comportament, higiene, vestimenta i puntualitat…).

Educació física

L’objectiu d’aquesta matèria es fonamenta en l’adquisició i en la consolidació d’hàbits saludables mitjançant la pràctica d’activitat física i esportiva. A més, mostra l’esport com una excel•lent eina socialitzadora i d’assoliment de valors, útils per a la vida en societat, i no únicament com una activitat competitiva.

L’assignatura d’Educació Física és sobretot pràctica. El programa consta de tres blocs fonamentals, que es van desenvolupant successivament durant el curs. Al primer trimestre es treballen la preparació física i es realitzen proves d’aptitud física; al segon, dos esports: el vòlei i el bàsquet i, al tercer, els jocs i els esports. S’analitza la repercussió de l’activitat física per millorar la salut i la qualitat de vida.

S’avaluen els conceptes (resultats de les proves), els procediments (participació, col•laboració) i l’actitud (comportament, higiene, vestimenta i puntualitat…).

Educació Visual i Plàstica

Aquesta matèria té com a objectiu donar a l’alumne unes eines i uns coneixements per tal d’educar la seva sensibilitat visual i plàstica.

En aquest curs es treballen diversos temes com són els procediments, les tècniques, els suports, els materials, conceptes de geometria; el color; les textures i ,finalment, la Gestalt (la composició, el format, el punt de vista…).

A partir d’una base teòrica i dels procediments, es van aprenent els conceptes.

Per a l’avaluació d’aquesta matèria es realitza un examen teòric per trimestre i, a més a més, es tenen en compte les làmines realitzades en cada unitat.

Educació visual i plàstica

Matèries trimestrals

 

En l’actual Pla d’Estudis es proposa fer 1 hora setmanal de Música, 1 hora setmanal d’Educació visual i plàstica i 1 hora setmanal d’Educació per a la ciutadania.

Ens ha semblat convenient acumular el temps per trimestres; per tant, cada grup de 3r farà 3 hores setmanals d’aquestes matèries durant un trimestre.

 

Aquesta matèria té com a objectiu introduir els alumnes en la comprensió de l’art a partir de l’estudi d’artistes, moviments internacionals i estils més rellevants dels segles XIX i XX (l’impressionisme, el postimpressionisme, les primeres avantguardes, segones avantguardes i les tendències postmodernes).

Es visualitzen imatges de les obres pictòriques i escultòriques més significatives i, a partir dels coneixements obtinguts, es proposen treballs a base de collage i dibuix artístic. Alhora se’ls inicia en el coneixement dels sistemes de representació (acotat, dièdric, axonomètric i cònic) i es realitzen treballs específics sobre aquest tema que són la base del dibuix tècnic.

Per a l’avaluació d’aquesta matèria, a banda de les làmines plantejades i de l’actitud a classe, es realitzen exàmens teòrics i pràctics.

Ètica

L’objectiu és aprofundir en el desenvolupament dels alumnes com a ciutadans responsables, reflexionar sobre les transformacions i els desequilibris socials i econòmics que hi ha en el món actual i identificar i rebutjar les situacions de marginació, intolerància, desigualtat i injustícia social al món, tot desenvolupant una consciència ètica.

Per tal d’aconseguir aquesta fita, s’analitzen els principis ètics que són a la base dels drets, deures i llibertats de les persones i dels col·lectius. També s’intentarà veure la progressiva consecució dels drets i de les llibertats, la percepció de la seva vigència i la consideració d’alguns drets emergents (bioètica, tecnoètica i ecoètica).

Com a procediments propis de l’àrea, s’aprofundeix en el treball monogràfic i cooperatiu, l’exposició oral, el debat com a fórmula d’adquisició i ús d’un vocabulari adient i altres procediments comuns també a les altres matèries, com ara l’elaboració d’esquemes i de resums, l’anàlisi de dades, etc.

Llengua Anglesa

L’objectiu fonamental en aquesta matèria és donar als alumnes les bases necessàries per poder comunicar-se oralment en llengua anglesa en situacions quotidianes i aprendre a utilitzar la llengua escrita.

A través de documents escrits, recursos d’àudio i d’Internet (TIC), cançons i llibres d’exercicis, es presenten les noves estructures i es practiquen la comprensió i l’expressió oral i escrita, dins d’un context comunicatiu i funcional.

Es preparen i s’elaboren textos curts sobre temes prèviament treballats a classe per tal que els alumnes globalitzin el que han après a cada unitat.

Es fomenta el desenvolupament de la creativitat i la fluïdesa realitzant una exposició oral a final de cada trimestre que conté els conceptes treballats a classe. També practiquen el vocabulari, les estructures gramaticals, el llenguatge funcional i les expressions quotidianes de manera integrada.

L’anglès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons els seus coneixements. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.
L’avaluació és contínua i acumulativa i es tenen en compte tant la comprensió com l’expressió oral i escrita.

Llengua Anglesa

L’objectiu fonamental és millorar la capacitat comunicativa de l’alumne, la fluïdesa oral i escrita en llengua anglesa. Aprofundint en els coneixements assolits en els nivells anteriors, l’alumne ha de poder utilitzar les estructures lingüístiques apreses i relacionar-les, a fi d’elaborar-ne de més complexes.

A través de documents escrits, recursos d’àudio i d’Internet (TIC), vídeo, cançons i llibres d’exercicis, s’introdueixen les noves estructures. Per tal de millorar l’expressió oral, es practiquen diàlegs basats en situacions reals.

Es preparen textos, a partir de models donats, sobre temes prèviament treballats oralment, per tal d’iniciar els alumnes en la correcta expressió escrita.

Es treballen tots els temps verbals simples i compostos, la veu passiva, els condicionals i els camps semàntics de diferents àmbits (com el treball, l’esport, el lleure, els estudis i els problemes socials) i la comprensió oral i escrita.

Es fomenta el desenvolupament de la creativitat i la fluïdesa realitzant una exposició oral a final de cada trimestre que globalitza la matèria treballada.

L’anglès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons els seus coneixements. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen a final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa i es tenen en compte tant la comprensió com l’expressió oral i escrita.