Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Llengua Anglesa

L’objectiu fonamental és treballar més específicament l’expressió oral per tal que els alumnes ampliïn el seu vocabulari i la seva habilitat per comunicar-se.

A través de textos, diàlegs, exposicions o bé debats es treballen la comprensió i l’expressió oral, així com la comprensió i l’expressió escrita. Es preparen i s’elaboren textos molt variats (cartes, textos literaris, articles de diari o de revista) per familiaritzar els alumnes en qualsevol tipus de llenguatge: col·loquial, formal, científic o literari. Es fomenta el desenvolupament de la creativitat i la fluïdesa realitzant una exposició oral a final de cada trimestre que globalitza la matèria treballada.

L’anglès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons els seus coneixements. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa i es tenen en compte tant la comprensió com l’expressió oral i escrita.

Llengua Anglesa

L’objectiu fonamental és ampliar i aprofundir les habilitats lingüístiques orals i escrites.

Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar estructures complexes i expressar-se correctament a nivell oral i escrit en els diferents registres de la llengua anglesa.

A través de documents reals, els alumnes aprenen a copsar el sentit global de diferents textos i el context sociocultural al qual pertanyen. Es preparen textos funcionals de caràcter més especialitzat com currículums, cartes de reclamació o d’agraïment, articles d’opinió, conferències, i s’elaboren conclusions sobre un estudi concret. Es treballen els diferents tipus de llenguatge i el vocabulari adequat d’àmbits de tipus polític, social i científic. Es fomenta el desenvolupament de la creativitat i la fluïdesa realitzant una exposició oral a final de cada trimestre que globalitza la matèria treballada.

L’anglès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

Els alumnes que, segons el Departament d’Anglès de l’Escola, estiguin preparats tindran la possibilitat de presentar-se a l’examen oficial del First Certificate de la Universitat de Cambridge. A partir de gener, aquells alumnes que es presenten al FCE fan una preparació extra per tal d’assolir uns bons resultats. Durant els mesos d’abril i maig, les professores d’anglès convoquen els candidats per fer simulacres de l’examen oral i completar i millorar així la seva preparació per a l’examen.

Com a Projecte de Recerca, els alumnes de 4t d’ESO realitzen una estada a Irlanda, amb famílies i tenen l’oportunitat de conèixer una altra cultura i practicar l’anglès. Totes les visites o activitats que realitzen estan guiades per professionals de parla anglesa.

L’avaluació és contínua i acumulativa i es tenen en compte tant la comprensió com l’expressió oral i escrita.

Llengua Francesa

Els objectius en aquest primer any d’aprenentatge són els següents:

  • Comprendre la informació de missatges breus orals i escrits en aquesta llengua, en situacions contextualitzades, mitjançant l’ús d’ estratègies de comunicació.
  • Expressar-se oralment de forma senzilla en intercanvis comunicatius dins i fora de l’aula. Llegir de forma comprensiva textos curts i senzills.
  • Expressar per escrit missatges senzills de caràcter pràctic. Desenvolupar la creativitat i la motivació a través dels models proposats en els diferents continguts didàctics.
  • Familiaritzar-se amb una altra cultura i uns altres costums.

 

Inscrivim l’aprenentatge de la llegua en situacions de comunicació actives i treballem la llengua des d’una perspectiva comunicativa. Es tindrà també en compte que llengua i cultura són conceptes vius estretament vinculats a la realitat exterior i, per tant, utilitzarem de forma gradual documents autèntics i pedagògics variats i actualitzats. Aquesta pràctica es farà efectiva en situacions simulades i reals de comunicació dins l’aula.

En aquest curs, s’introdueix la lectura d´un llibre en llengua francesa.

El francès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa. S’avaluen les competències bàsiques de la llengua mitjançant d´una part , diferents proves escrites i orals, i de l´altra, el seguiment diari del treball, de l´esforç personal i de l´actitud a classe.

Llengua Francesa

Els objectius d’aquesta matèria són els següents:

  • Escoltar i comprendre informació general i específica de textos orals en situacions comunicatives variades.
  • Expressar-se i interactuar oralment en situacions de comunicació de la vida quotidiana de forma comprensible i amb cert nivell d’autonomia.
  • Llegir i comprendre textos diversos amb la finalitat d’extreure informació general i específica. Escriure textos senzills amb finalitats diverses.

 

Continuem inscrivint l’aprenentatge de l’idioma en situacions de comunicació actives i treballant la llengua en una perspectiva comunicativa. Es tindrà també en compte que llengua i cultura són conceptes vius estretament vinculats a la realitat exterior i, per tant, utilitzarem de forma gradual documents pedagògics variats i actualitzats. Aquesta pràctica comunicativa es farà efectiva en situacions simulades i reals de comunicació dins l’aula.

També en aquest curs, s’introdueix la lectura d´un llibre en francès.

El francès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa. S’avaluen les competències bàsiques de la llengua mitjançant, d´una part, diferents proves escrites i orals, i de l´altra, el seguiment diari del treball, de l´esforç personal i de l´actitud a classe.

Llengua Francesa

Els objectius de l’assignatura són els següents:

  • Escoltar i comprendre informació general i específica, i expressar-se i interactuar en llengua estrangera, en situacions habituals de comunicació amb un cert nivell d’autonomia.
  • Ser capaç de fer presentacions orals prèviament preparades i treballs sobre temes d’interès i actuals.

 

Inscrivim l’aprenentatge de la llegua en situacions de comunicació actives i treballem la llengua des d’una perspectiva comunicativa. Es tindrà també en compte que llengua i cultura són conceptes vius estretament vinculats a la realitat exterior i, per tant, utilitzarem de forma gradual documents autèntics i pedagògics variats i actualitzats. Aquesta pràctica es farà efectiva en situacions simulades i reals de comunicació dins l’aula.

També en aquest curs, s’introdueix la lectura d´un llibre en francès.

El francès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa. Es valoren les competències bàsiques de la llengua mitjançant d’una part, diferents proves escrites i orals, i de l’altra, el seguiment diari del treball, de l’esforç personal i de l’actitud a classe.

Llengua Francesa

Els objectius d’aquest any d’aprenentatge són els següents:

  • Identificar el tema essencial d’una conversa, comprendre, extreure la informació essencial de gravacions que tracten de temes corrents, descriure projectes, costums i activitats passades i experiències personals.
  • Justificar i explicar opinions i projectes. Fer i acceptar una proposta, una invitació, unes excuses.
  • Identificar la informació pertinent en la majoria dels escrits com les cartes, els articles de diaris que descriuen uns fets.
  • Ser capaç de fer presentacions orals públiques prèviament preparades sobre un tema d’interès.
  • Assolir el nivell suficient per presentar-se al module A2 del DELF a finals de curs.
  • Desenvolupar un grau d’autonomia suficient que permeti prosseguir l’aprenentatge del francès ensenyat al centre.

 

Els alumnes del grup 1 poden optar a presentar-se al module B1 del DELF a finals de curs i tenen la possibilitat de cursar la modalitat del batxi-bac a batxillerat.

Inscrivim l’aprenentatge de la llegua en situacions de comunicació actives i treballem la llengua des d’una perspectiva comunicativa. Es tindrà també en compte que llengua i cultura són conceptes vius estretament vinculats a la realitat exterior i, per tant, utilitzarem de forma gradual documents autèntics i pedagògics variats i actualitzats. Aquesta pràctica es farà efectiva en situacions simulades i reals de comunicació dins l’aula.

També en aquest curs, s’introdueix la lectura d´un llibre en francès.

El francès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne i es revisen al final de cada avaluació.

L’avaluació és contínua i acumulativa. Es valoren les competències bàsiques de la llengua mitjançant d’una part, diferents proves escrites i orals, i de l’altra, el seguiment diari del treball, de l’esforç personal i de l’actitud a classe.

Llengua i Literatura Catalana i Castellana

L’objectiu bàsic de l’àrea de Llengua Catalana i Castellana en el primer curs d’Educació Secundària és la millora de la competència lingüística.
L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diferents aspectes:

  • Comprensió i expressió de la llengua oral i escrita. Àmbit de la comunicació.
  • Coneixement del funcionament de la llengua com a sistema. Anàlisi i treball de l’ortografia, la morfologia i el lèxic.
  • Iniciació a la literatura.

 

D’aquesta manera, es treballen diferents tipologies textuals, com la descripció, la biografia, l’exposició, la poesia, el teatre, etc. Es fomenta l’anàlisi i la producció (tant a nivell oral com escrit) de diversos textos a partir de models.

Pel que fa a la llengua com a sistema, es treballa l’ortografia partint de la transcripció fonètica i sempre justificant les grafies segons les principals normes ortogràfiques i excepcions (accentuació, dièresi, vocalisme, consonantisme). A nivell gramatical, es reconeixen i s’analitzen morfològicament totes les categories gramaticals.

L’estudi del lèxic és sempre a partir de la comunicació. Es discrimina l’estructura del mot (lexema i morfema) per tal d’ampliar el vocabulari i es treballen els procediments com la derivació, la composició, la polisèmia i la sinonímia.
En Llengua catalana, com a matèria instrumental, els alumnes queden distribuïts en cinc grups reduïts i flexibles, per tal d’adaptar el ritme d’aprenentatge a cada alumne i assolir els conceptes i els procediments del curs.

Pel que fa a la literatura, cal fer èmfasi al club de lectura que ocupa una hora quinzenal i que pretén fomentar la lectura i el comentari d’obres literàries tant en català com castellà.

L’avaluació de la matèria és continuada i acumulativa. Es tenen en compte els conceptes treballats, els procediments (unitats, expressions orals i escrites, dictats, feina feta a l’hora de biblioteca i qualsevol altra activitat pràctica) i l’actitud participativa i disposada a l’estudi.

Finalment, cal fer esment que les matèries de català i castellà presenten els continguts programats de tal manera que s’aconsegueixi l’alternança d’estudi en les dues, per tal d’aprofundir en les estructures lingüístiques comunes.

Llengua i Literatura Catalana i Castellana

L’objectiu bàsic de l’àrea de Llengua Catalana i Castellana en el segon curs d’Educació Secundària és l’adquisició de les competències bàsiques, principalment, la competència lingüística.

L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diferents aspectes:

  • Comprensió i expressió de la llengua oral i escrita. Àmbit de la comunicació.
  • Coneixement del funcionament de la llengua com a sistema. Anàlisi i treball de la fonètica, l’ortografia, la morfosintaxi i el lèxic.
  • Introducció a la literatura des del punt de vista estètic i literari.

 

D’aquesta manera, es treballen diferents tipologies textuals, com l’expositiu, l’instructiu, la carta d’opinió, la poesia, la narració, el teatre, etc. Es fomenta l’anàlisi i la producció (tant a nivell oral com escrit) de diferents textos a partir de pautes donades.

Pel que fa a la llengua com a sistema, es treballa l’ortografia partint de la transcripció fonètica i sempre justificant les grafies segons les principals normes ortogràfiques i excepcions. A nivell morfosintàctic, es reforcen les categories gramaticals i s’introdueixen les principals funcions sintàctiques per arribar a l’anàlisi de l’oració simple.

L’estudi del lèxic és sempre a partir de la comunicació. Es treballa la sinonímia, l’antonímia, locucions i frases fetes i d’altres processos per millorar la precisió i riquesa lèxica.

Pel que fa a la literatura, cal fer èmfasi a la matèria de biblioteca que ocupa una hora setmanal i que pretén fomentar la lectura i el comentari d’obres literàries tant en català com castellà.

En Llengua catalana, com a matèria instrumental, els alumnes queden distribuïts en cinc grups reduïts i flexibles, per tal d’adaptar el ritme d’aprenentatge a cada alumne i assolir els conceptes i els procediments del curs.

L’avaluació de la matèria és continuada i acumulativa. Es tenen en compte els conceptes treballats, els procediments (expressions orals i escrites, dictats, la feina feta a l’hora de biblioteca i qualsevol altra activitat pràctica) i l’actitud participativa i disposada a l’estudi.

Finalment, cal fer esment que les matèries de català i castellà presenten els continguts programats de tal manera que s’aconsegueixi l’alternança d’estudi en les dues, per tal d’aprofundir en les estructures lingüístiques comunes.

Llengua i Literatura Catalana i Castellana

L’objectiu bàsic de l’àrea de Llengua Catalana i Castellana en el tercer curs d’Educació Secundària és la consolidació de les competències bàsiques, principalment, la competència lingüística.

L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diversos aspectes:

  • Comprensió i expressió de la llengua oral, escrita i audiovisual. Àmbit de la comunicació.
  • Observació, anàlisi, reflexió i posada en pràctica dels mecanismes de la llengua que permetran millorar la competència gramatical dels alumnes: ortografia, morfosintaxi i lèxic.
  • Iniciació a la història de la literatura, per tal de poder comprendre i analitzar la forma i el fons de textos des de la literatura medieval fins al segle XVIII, en la catalana, i en la literatura castellana, fins al segle XVI.

 

En l’àmbit de la comunicació, es fomenta l’anàlisi i la producció (tant a nivell oral com escrit) de textos de diverses tipologies a partir de models.

Pel que fa a la llengua com a sistema, es treballa l’ortografia a partir de la deducció de les normes i de les excepcions realitzant activitats pràctiques variades. A nivell gramatical, s’introdueix l’anàlisi morfològica i sintàctica de l’oració composta (juxtaposades i coordinades) i la discriminació de l’oració subordinada (substantiva, adjectiva i adverbial). També s’estudia la combinació binària de pronoms febles. Quant al lèxic, es repassen els conceptes que permeten enriquir el vocabulari i integrar-los en les expressions orals i escrites.

Pel que fa a la literatura, se situa l’alumne en el moment històric, mitjançant un fris cronològic, i es treballa el context històric i social. A partir d’aquí, es va introduint l’alumnat en el comentari de text literari.

Tota aquesta tasca es complementa amb la lectura de llibres i amb la realització de treballs, comprensions lectores i valoracions personals que es relacionen amb els continguts estudiats.

En Llengua catalana, com a matèria instrumental, els alumnes queden distribuïts en cinc grups reduïts i flexibles, per tal d’adaptar el ritme d’aprenentatge a cada alumne i assolir els conceptes i els procediments del curs.

L’avaluació de la matèria és continuada i acumulativa. Es tenen en compte els conceptes treballats, els procediments (expressions orals i escrites, dictats, la feina de biblioteca i qualsevol altra activitat pràctica) i l’actitud participativa i disposada a l’estudi.

Finalment, cal fer esment que les matèries de català i castellà presenten els continguts programats de tal manera que s’aconsegueixi l’alternança d’estudi en les dues, per tal d’aprofundir en les estructures lingüístiques comunes.

Llengua i Literatura Catalana i Castellana

L’objectiu bàsic de l’àrea de Llengua Catalana i Castellana al quart curs d’Educació Secundària és la consolidació de la competència lingüística.
L’assoliment d’aquest objectiu es concreta en diversos aspectes:

  • Comprensió i expressió de la llengua oral, escrita i audiovisual.
  • Observació, anàlisi, reflexió i posada en pràctica dels mecanismes de la llengua que permetran millorar la competència gramatical dels alumnes: ortografia, morfosintaxi i lèxic.
  • Coneixements literaris, per tal de poder comprendre i analitzar la forma i el fons de textos des del segle XIX fins a l’actualitat, en català, i des del segle XVI fins al XX, en castellà.

 

En l’àmbit literari, es fomenta l’anàlisi i la producció (tant a nivell oral com escrit) de comentaris de text de diversos gèneres i èpoques.

Pel que fa a la llengua com a sistema, es treballa l’ortografia a través de la justificació dels errors comesos en dictats, expressions escrites, treballs, etc. A nivell gramatical, s’introdueix l’anàlisi morfològica i sintàctica de l’oració composta. També s’introdueixen les irregularitats verbals. Quant al lèxic, es treballen els conceptes que permeten enriquir el vocabulari i integrar-los en les expressions orals i escrites.

Tota aquesta tasca es complementa amb la lectura de llibres i amb la realització de treballs, comprensions lectores i valoracions personals que es relacionen amb els continguts estudiats.

En Llengua catalana, com a matèria instrumental, els alumnes queden distribuïts en cinc nivells flexibles, segons la seva competència lingüística, per tal d’adequar el ritme d’aprenentatge a cada alumne i assolir els conceptes i els procediments del curs.

L’avaluació de la matèria és continuada i acumulativa. Es valoren els conceptes treballats, els procediments (expressions orals i escrites, dictats, els comentaris de text i qualsevol altra activitat pràctica) i l’actitud participativa i disposada a l’estudi.

Finalment, cal fer esment que les matèries de català i castellà presenten els continguts programats de tal manera que s’aconsegueixi l’alternança d’estudi en les dues, per tal d’aprofundir en les estructures lingüístiques comunes.