Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Matemàtiques

A 1r curs de Secundària, l’enllaç amb la Primària es fa possible a través dels primers temes en els quals es repassaran alguns continguts ja treballats en cursos anteriors i que serviran com a punt de partida per abordar els nous conceptes.

Així doncs, la primera tasca a realitzar és consolidar els aprenentatges del Cicle Superior de Primària, que són els següents:

    • La divisibilitat de nombres naturals
    • El treball amb fraccions
    • Els nombres decimals i percentatges
    • Les potències
    • Les propietats de les operacions i la prioritat d’execució quan es combinen

 

En el bloc de numeració i càlcul, s’inicia el treball amb nombres enters, s’amplia el càlcul amb potències i amb arrels quadrades exactes. S’introdueix la proporcionalitat aritmètica simple i les seves aplicacions: reducció a la unitat, regla de tres, escales, etc.

En el bloc d’àlgebra, s’inicia els alumnes en el llenguatge algèbric i en la resolució d’equacions de 1r grau.
En el bloc d’espai i forma, s’amplia l’estudi dels elements geomètrics bàsics del pla i les característiques i propietats de les figures de dues i tres dimensions.

En el bloc de mesura, s’introdueix l’ús dels factors de conversió per realitzar els canvis d’unitats d’una o dues magnituds i s’aprofundeix en el càlcul del perímetre i l’àrea de figures planes. Els alumnes s’inicien en els amidaments indirectes amb l’estudi del Teorema de Pitàgores.

En el bloc canvi i relacions, s’introdueixen la interpretació i l’elaboració de gràfics que relacionen variables, preparant els alumnes per a assolir el tema de funcions que veuran en cursos posteriors. L’estudi de gràfics estadístics constitueix una part important d’aquest tema, així com l’elaboració de taules de freqüències i el càlcul de les mesures de centralització d’una sèrie de dades.

Per tal d’assolir els objectius i conceptes del curs es treballa amb grups reduïts, la qual cosa afavoreix una atenció més personalitzada.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Matemàtiques

L’objectiu més general d’aquest últim curs de secundària és el de consolidar i adquirir nous conceptes, estratègies i habilitats i saber-les posar en pràctica adequadament a l’hora de resoldre un problema.

Els conceptes que es reforcen i els que s’introdueixen de nou són els següents:
En el bloc de numeració i càlcul, es reforça el càlcul amb nombres reals, sobretot amb radicals.

En el bloc de l’àlgebra, es reforça el càlcul amb polinomis i la seva factorització. S’aprofundeix en la manipulació de fraccions algebraiques i les seves operacions. Es reforça el plantejament i la resolució de diferents tipus d’equacions i d’inequacions i dels sistemes corresponents. També s’introdueixen les equacions exponencials i logarítmiques.

En el bloc de canvi i relacions, es reforça l’estudi d’alguns tipus de funcions: lineals, quadràtiques i racionals i la interpretació de gràfiques. S’introdueixen la funció exponencial i la logarítmica, les funcions a trossos i la composició de funcions. En els grups 1 i 2 s’introdueix, també, el concepte de límit i de derivada. Dins d’aquest mateix bloc, s’estudia una nova unitat com són les successions i les progressions aritmètiques i geomètriques.

En el bloc d’estadística i atzar, es treballen les tècniques de recompte a través de la combinatòria.

En el bloc d’espai i forma, s’introdueixen la trigonometria i la geometria analítica.

Per tal d’assolir els objectius i conceptes del curs es treballa amb grups reduïts, la qual cosa afavoreix una atenció més personalitzada.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Matemàtiques

Durant el 2n curs de Secundària, l’alumne ha d’anar adquirint autonomia per utilitzar diferents llenguatges i models matemàtics, que va coneixent al llarg del curs, que l’ajudin a interpretar i avaluar la informació que rep.

En el bloc de numeració i càlcul, s’aprofundeix en el càlcul amb nombres racionals insistint en les potències i la jerarquia de les operacions. S’amplia la proporcionalitat aritmètica amb l’estudi de la proporcionalitat directa i inversa, repartiments proporcionals, IVA i descomptes.

En el bloc d’àlgebra, s’inicia el càlcul amb polinomis: operacions bàsiques, factor comú i productes notables. S’aprofundirà en la resolució i plantejament d’equacions de primer grau; s’iniciarà la resolució de sistemes de primer grau i d’equacions de segon grau senzilles.

En el bloc d’espai, forma i mesura es reforçaran els conceptes adquirits de geometria plana per al càlcul d’àrees i volums de diferents políedres i cossos rodons, així com l’aplicació el Teorema de Pitàgores i el Teorema de Tales (nova introducció).

En el bloc canvi i relacions, s’estudiaran les funcions lineals, afins i constants.
En el bloc d’estadística, es treballaran les distribucions de dades agrupades en intervals i els gràfics pertinents; s’estudiaran els paràmetres centrals i s’introduirà el concepte de dispersió.

Per tal d’assolir els objectius i els conceptes del curs es treballa amb grups reduïts, la qual cosa afavoreix una atenció més personalitzada.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…)

Matemàtiques

L’objectiu més general d’aquest curs és el d’adquirir nous conceptes, estratègies i habilitats i saber-les posar en pràctica adequadament a l’hora de resoldre un problema.

Els conceptes que es reforcen i els que s’introdueixen de nou estan estructurats en diversos blocs.
En el bloc de numeració i càlcul, es completa el càlcul amb nombres reals, racionals i amb potències, i es treballa en profunditat les expressions radicals.

En el bloc de l’àlgebra, s’aprofundeix en les operacions amb polinomis, donant especial importància a les igualtats notables, a la divisió de polinomis i a la seva posterior factorització per tal de simplificar i realitzar operacions amb fraccions algebraiques. En aquest mateix bloc, s’amplien les tècniques de resolució d’equacions a través de les equacions biquadrades, radicals i racionals i s’introdueix el plantejament i resolució d’inequacions i de sistemes no lineals.

En el bloc de canvi i relacions, s’inicia la funció quadràtica (paràbola), la funció de proporcionalitat inversa (hipèrbola) i s’amplia l’estudi de les característiques principals d’una funció com el seu domini, recorregut, continuïtat…

En el bloc d’estadística i atzar, es treballen distribucions de diferents tipus, aplicant les diferents mesures de centralització per caracteritzar poblacions, les quals s’ampliaran amb l’estudi de la desviació estàndard i el coeficient de variació com a principal paràmetre de dispersió. En l’estudi de l’atzar, s’introdueixen diferents tècniques per descriure successos en experiments simples i compostos i el càlcul de probabilitat d’aquests en casos diversos.

En el bloc d’espai i forma, s’introdueixen les diverses transformacions al pla, com les translacions, girs i simetries.

Per tal d’assolir els objectius i conceptes del curs es treballa amb grups reduïts, la qual cosa afavoreix una atenció més personalitzada.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Música

L’objectiu principal és desenvolupar la sensibilitat musical dels alumnes, participant de forma activa en totes les activitats relacionades a l’aula, afavorint el treball en comú.

Mitjançant audicions escollides, es treballen les qualitats del so, els elements de la música, la instrumentació i famílies, la situació de les obres en el seu context històric i musical. S’interpreten cançons, de manera grupal, i es va adquirint una tècnica vocal correcta. Per iniciar als alumnes a la música de Jazz, s’assisteix a un concert al Palau de la Música, com a activitat complementària.

L’avaluació està orientada a determinar el grau de comprensió i de relació dels continguts assolits.

Música

Matèries trimestrals

 

En l’actual Pla d’Estudis es proposa fer 1 hora setmanal de Música, 1 hora setmanal d’Educació visual i plàstica i 1 hora setmanal d’Educació per a la ciutadania.

Ens ha semblat convenient acumular el temps per trimestres; per tant, cada grup de 3r farà 3 hores setmanals d’aquestes matèries durant un trimestre.

 

Els objectius que es proposen en aquesta matèria són els següents: Reconèixer, relacionar i raonar tots els elements musicals treballats, utilitzar tot el vocabulari específic assolit i aplicar-lo correctament en el context de les èpoques i de les obres treballades, mitjançant comentaris d’obra.

L’estudi d’aquesta àrea se centra a conèixer l’evolució de la música des de l’edat mitjana fins al segle XX.
Els alumnes hauran de confeccionar un dossier de treball, que constarà d’il•lustracions sobre instruments de diferents èpoques i comentaris d’obra. Disposaran d’uns CD amb les obres que es treballaran a classe prèviament, per tal de facilitar la seva comprensió.

Basant-nos en la funció dels instruments, s’ensenya l’alumne a diferenciar tècniques d’interpretació, característiques de les etapes musicals estudiades, per poder fer correctament els comentaris d’obra, amb criteri musical.

Aquesta tasca es completa amb la preparació a classe, abans d’assistir a un concert simfònic al Palau de la Música i al Museu de la Música.

Pel que fa a l’avaluació, es tindran en compte els conceptes, els comentaris d’obra i l’actitud cap a aquesta àrea.

Speaking 1 – Matèria quinzenal

L’objectiu d’aquesta matèria és que els alumnes siguin capaços de parlar, interactuar i intercanviar idees i opinions en anglès.

Aquesta matèria és quinzenal i està basada en l’expressió i la comprensió orals. Es realitza durant tot el curs i en grups reduïts d’uns 15 alumnes.

Les sessions se centren en l’habilitat oral i els alumnes aniran adquirint eines per tal de progressar i ser més autònoms en l’ús de la llengua anglesa. És per això que cal un alt nivell de motivació i implicació per part de l’alumnat.

L’avaluació és continuada: cada alumne obté una nota al final de cada sessió. A final de trimestre els alumnes realitzen una prova oral.

Speaking 2

L’objectiu d’aquesta matèria és que els alumnes siguin capaços de parlar, interactuar, intercanviar idees i opinions en anglès en un nivell més elevat que el curs anterior.

Aquesta matèria és quinzenal (com a 1r d’ESO) i està basada en l’expressió i la comprensió orals. Es realitza durant tot el curs i en grups reduïts d’uns 15 alumnes.

Les sessions, que són totalment pràctiques, se centren en l’habilitat oral i els alumnes aniran adquirint eines per tal de progressar i ser més autònoms en l’ús de la llengua anglesa. És per això que cal un alt nivell de motivació i implicació per part de l’alumnat.

L’avaluació és continuada: cada alumne obté una nota al final de cada sessió. A final de trimestre els alumnes realitzen una prova oral.

Tecnologia

En un dels quadrimestres es tracta de conèixer els conceptes bàsics informàtics, tant en l’aspecte de maquinari com de programari, per adquirir un bon nivell d’usuari.

Pel que fa al maquinari, es descriuen els elements que formen un sistema informàtic bàsic: microprocessador, perifèrics principals, sistemes d’emmagatzematge, memòria RAM, etc. i s’introdueix el sistema binari per estudiar la forma amb què l’ordinador intercanvia la informació. Quant al programari, es treballa el sistema operatiu WINDOWS i el processador de textos WRITER.

Addicionalment es dóna una visió general del funcionament d’Internet, posant especial atenció en l’ús de les xarxes socials i en alguns aspectes de seguretat relacionats.

En l’altre quadrimestre es treballa la proporcionalitat i l’escala a partir de la interpretació de mapes topogràfics. S’apliquen les diferents formes d’amidament utilitzant els instruments adients. També es donen a conèixer les normes d’ús i es remarquen les normes de seguretat. Tots aquests conceptes s’apliquen en la construcció d’una maqueta topogràfica en 3D a partir de plànols.

L’aprenentatge dels coneixements i el desenvolupament de les destreses adquirides s’avaluen mitjançant controls teòrics, pràctiques i la realització de maquetes de relleu.

Tecnologia

Aquesta àrea es planteja l’adquisició de recursos multimèdia presents avui dia i d’Internet. Es fa un treball sistemàtic de les presentacions de diapositives amb el programa IMPRESS, a partir de la realització de diverses pràctiques guiades i d’una presentació final realitzada en grup.

Un altre tema que es treballa és el coneixement dels productes tèxtils, de l’activitat de la pesca com a representant del sector primari i de la indústria alimentària i tèxtil en els seus processos de producció. De forma específica, es realitzen pràctiques sobre la composició de diverses fibres i teixits i una visita didàctica al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa.

La descoberta i la relació dels conceptes de càrrega, tensió, intensitat, resistència, potència elèctrica i efectes tèrmics (llei d’Ohm i efecte Joule) forma la tercera part dels continguts de la matèria. De forma teòrica i pràctica es donen a conèixer els circuits elèctrics bàsics i els elements que els conformen. Es posa una atenció especial en el càlcul de diverses variables utilitzant la formulació i les unitats adequades. En les sessions pràctiques de muntatge de circuits s’utilitzen aparells per a mesurar les tensions i les intensitats tenint especial cura de les normes de seguretat.

Per últim, s’analitzen les fonts d’energia elèctrica i centrals, el procés tecnològic i els avantatges i els inconvenients que presenten.

L’avaluació és contínua. Es valoren tant els exercicis i activitats dels dossiers, com les proves escrites, les pràctiques realitzades i les exposicions multimèdies.