Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Altres llocs, altres èpoques, altres pobles

Àrea: Ciències socials Trimestre: 1r i 2n 

 

Els objectius principals a assolir són els següents:

    • Conèixer alguns dels aspectes de civilitzacions i cultures allunyades de nosaltres en l’espai i el temps, que no s’estudien en les matèries comunes.
    • Valorar altres costums i evitar caure en l’etnocentrisme.
    • Debatre sobre diferents costums, intentar buscar les similituds i les diferències que sempre poden aparèixer i que ens puguin sorprendre i aprendre a respectar-les.

 

Els continguts se centren en l’estudi d’alguns aspectes significatius de pobles d’arreu del món com els indis, els mongols, els víquings i els massai.

A partir d’un text o d’un reportatge, s’inicia l’anàlisi i el debat sobre els diferents costums, ideologies o formes de viure. Finalment, es treballa la tècnica del resum sobre els aspectes més importants de la cultura estudiada. Es localitza el poble geogràficament i temporalment i, després, mitjançant textos o altres documents digitals, es realitzen mapes conceptuals o s’elaboren petits articles periodístics.

Es valora tant l’actitud i la participació de l’alumne a classe com el nivell de tolerància i acceptació de la diversitat. A més, els alumnes hauran de lliurar els treballs o els deures demanats durant el trimestre.

Ampliació de matemàtiques

Àrea: Matemàtiques Trimestre: 2n 

 

L’objectiu principal serà aprofundir en els coneixements adquirits en la matèria comuna i ampliar algun aspecte sense que interfereixi en el currículum del curs següent.

Aquesta matèria, que únicament es farà durant el segon trimestre, el recomanem als alumnes a qui els agraden les matemàtiques i/o tenen facilitat per aprendre’n.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Aquí hi ha fusta!

Àrea: Tecnologia Trimestres: 1r, 2n i 3r 

 

Es tracta de dur a terme un projecte de col·laboració amb altres àrees a partir d’un pla de treball organitzat prèviament en equip. Cada projecte pretén fomentar la iniciativa, la creativitat i la seva funcionalitat pràctica.

A partir del pla inicial, es realitza un disseny que ha de tenir en compte la previsió del material, les eines, el càlcul de mesures, els esbossos i els plànols a escala. Finalment, cada equip de treball elaborarà el projecte que ha ideat.

En aquesta matèria s’avaluarà el seguiment del pla de treball, l’actitud individual, el treball en equip, la millora en l’habilitat manual tot emprant els estris adequats i el coneixement i l’ús correcte dels materials i eines de fusteria.

Biologia i Geologia (Itinerari Vermell)

L’objectiu d’aquesta matèria és conèixer la relació de l’home amb el seu entorn i els efectes de les seves modificacions. Aquesta matèria la fan tots els alumnes de l’itinerari vermell.

S’estudien actituds mediambientals sostenibles, a partir de la realització d’experiments, de visites guiades a diverses instal•lacions relacionades amb temàtica ambiental i de la recerca d’informació. Els alumnes fan exposicions fent servir tot tipus de suports i de les noves tecnologies. Es fan recorreguts per l’entorn de l’escola per observar i valorar les instal•lacions i els recursos que tenen al seu abast per participar de forma activa en la recollida selectiva.

Es treballa la importància de l’aigua en les nostres vides i els seus problemes. S’estudia el consum d’aigua a les cases i les possibles actuacions per reduir la seva despesa.

Es valora l’ús eficient de les energies per poder tenir una consciència més sostenible dels recursos i com minimitzar les actituds que poden perjudicar el medi ambient.

Pel que fa a l’avaluació, es tenen en compte l’interès que té l’alumne en conèixer les problemàtiques dels seu entorn i el fet de tenir una opinió crítica envers les actuacions globals i locals per tal de millorar-les.

Biologia i Geologia (Itineraris groc, verd i blau)

L’objectiu d’aquesta matèria és fer una aproximació al món que ens envolta. Es pretén destacar-ne la seva diversitat i la manera de classificar científicament els éssers vius. S’estudien les relacions entre ells i el medi.

S’introdueix l’estudi de l’organització de l’Univers i del sistema solar, de les diferents capes de la Terra i la seva composició, de l’estructura de l’atmosfera i dels efectes de l’acció humana sobre aquesta.

S’inicia la Geologia amb l’estructura de la Terra, els tipus de minerals i les roques que la integren.

Pel que fa als procediments, es comença a treballar amb instruments d’observació (lupa binocular i microscopi) i es fan activitats d’observació, de classificació i de manipulació en el laboratori. S’utilitzen, també, els mitjans digitals interactius que permeten que cada alumne pugui avançar segons els seus interessos.

Quant a l’avaluació, es tenen en compte els continguts i els procediments adients de cada unitat, l’aprenentatge pràctic i la manipulació correcta en el laboratori.

Consolidació de matemàtiques

Àrea: Matemàtiques Trimestres: 1r, 2n i 3r 

 

Aquesta matèria optativa la recomanem a la majoria dels alumnes per tal que adquireixin una base més sòlida i segueixin amb més facilitat els posteriors aprenentatges d’aquesta àrea.

L’objectiu principal de la matèria serà adquirir una major seguretat en el domini del llenguatge algèbric i funcional, ja que aquest serà necessari en els cursos següents i la seva aplicació per a la resolució de problemes quotidians.

També es faran molts exercicis de càlcul amb els nombres reals per aconseguir un domini major.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Educació Visual i Plàstica (Itinerari Groc)

Aquesta matèria té com a objectiu introduir els alumnes en la representació de les formes i, amb els materials i les tècniques adequades, dominar un llenguatge gràfic que els permetrà utilitzar el dibuix tècnic per a activitats molt diverses: investigació, enginyeria, expressió artística o disseny, entre d’altres.

S’estudia geometria plana i es fa una atenció especial als angles, tangències, polígons, arcs capaços, i altres elements fonamentals per dur a terme correctament dibuixos tècnics. Alhora es treballen els fonaments del sistema dièdric directe i la perspectiva axonomètrica.

Per concloure, es parla de l’evolució històrica de l’arquitectura i del disseny, i es visualitzen imatges d’objectes i construccions arquitectòniques claus en la societat actual.

Per a l’avaluació d’aquesta matèria es realitzen al llarg del curs exàmens de dificultat progressiva per tal que els alumnes s’introdueixin en el dibuix tècnic d’una manera gradual i amena.

Educació visual i plàstica (Itinerari Verd ). Història de l’art

L’objectiu d’aquesta matèria és dotar l’alumne d’una visió general de l’evolució de l’art dins de la nostra cultura.

La matèria es divideix en diverses unitats: l’art antic (art prehistòric, primeres civilitzacions, l’art clàssic: Grècia i Roma), l’art medieval (art bizantí, art islàmic i mudèjar, art preromànic, art romànic i art gòtic), l’art modern (art renaixentista, art barroc i rococó), i per últim, l’art contemporani (neoclassicisme i romanticisme, del realisme al modernisme, primeres avantguardes i art de la segona meitat del segle XX).

A les classes s’expliquen els conceptes amb l’ajuda de les TIC i alhora els alumnes han de preparar algun tema per exposar-lo davant dels companys. També es fan exercicis pràctics, ja siguin làmines, murals i exercicis diversos corresponents a la unitat tractada.

Per a l’avaluació d’aquesta matèria es tenen en compte l’actitud, el treball diari i els exàmens.

El bosc: un ecosistema

Àrea: Ciències de la Naturalesa Trimestre: 3r 

 

L’objectiu d’aquesta matèria és conèixer el funcionament d’un ecosistema com és el bosc mediterrani.

A partir de l’estudi de les relacions entre els éssers vius, i entre aquests i el seu medi, poden estudiar com s’estructura i funciona el bosc. També poden entendre els beneficis ecològics que ens ofereix el bosc i la importància en el nostre entorn natural i reflexionar sobre els efectes de l’acció humana en aquest ecosistema.

Els alumnes elaboren un herbari a partir de les mostres que recullen, que els permet estudiar les característiques de les plantes per poder-les classificar.

S’avaluen tant el treball de camp com els coneixements establerts amb l’observació i amb l’experimentació.

Els Arcs Televisió

Àrea: Llengua anglesa. Trimestres: 1r, 2n i 3r 

 

L’objectiu de la matèria és realitzar un programa de televisió quinzenal sobre l’escola.

El programa serà de tipus informatiu i seriós. D’aquesta manera es treballaran els mitjans de comunicació. Primerament hi haurà una part de treball de la llengua escrita a l’hora de redactar els textos i, tot seguit, de la llengua oral en la gravació del programa. Finalment, caldrà treballar l’edició de vídeo per tal de fer un bon muntatge del programa per tal que es pugui difondre a la resta de la comunitat educativa.

Els alumnes realitzaran les diferents tasques de redacció, muntatge de decorats, gravació, edició, atrezzo… de manera alternada i seran avaluats tant pel que fa als procediments com a l’actitud mostrada.