Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
banner_07
banner_07
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05
Matèria1r trimestre2n trimestre3r trimestre
Ciències de la NaturalesaSabem què mengem?MeteorologiaTaller del mètode científic
Ciències socialsMites i TòpicsHistòria i cinemaHistòria i cinema
TecnologiaSCRATCH: Introducció a la robòticaSCRATCH: Introducció a la robòticaSCRATCH: Introducció a la robòtica
MatemàtiquesMatemàtiquesMatemàtiquesMatemàtiques
LlenguaImprovisem i rimemParlem-ne!Improvisem i rimem

Història i cinema

Àrea: Ciències socials Trimestres: 2n i 3r 

 

Els objectius principals a assolir són els següents:

  • Saber interpretar un període històric.
  • Aprendre trets de llenguatge cinematogràfic.
  • Desenvolupar l’opinió crítica.

 

A partir del visionat de pel·lícules que reflecteixen moments històrics, es treballen temes que s’hi relacionen com la guerra freda, l’Holocaust o la guerra dels Balcans.

Quant als procediments, s’identifiquen algunes característiques del llenguatge cinematogràfic i s’analitza el context històric en què es va fer la pel·lícula i els fets històrics als quals fa referència.

El criteri bàsic d’avaluació és l’interès i la participació de l’alumne a classe. A més a més, es té en compte el lliurament dels treballs.

Improvisem i rimem!

Àrea: Llengües Trimestres: 1r i 3r

 

Els objectius d’aquesta matèria són conèixer la cançó improvisada i aprofundir en els seus trets principals per tal de ser capaç d’improvisar la lletra a partir d’unes músiques donades.

Es treballa la rima, la mètrica, el ritme, la capacitat de cantar en públic, l’agilitat mental, la memòria, l’originalitat de les lletres, etc.

Es proposen activitats que facilitin l’agilitat mental, la creativitat, el treball en equip, l’elaboració del discurs, etc.

L’avaluació serà continuada al llarg de tot el trimestre. Hi haurà una part actitudinal important i uns aspectes formals que s’aniran concretant progressivament (entonació, vocalització, rima, mètrica, ritme, expressivitat, llenguatge corporal, assertivitat…).

Matemàtiques

Àrea: Matemàtiques Trimestres: 1r, 2n i 3r 

 

L’objectiu d’aquesta matèria és que l’alumne adquireixi habilitat en l’aplicació de les competències i destreses matemàtiques per a la resolució de problemes, prioritzant les eines i algoritmes apresos.

D’aquesta manera no només es reforcen sinó que també s’amplien els continguts d’aquesta àrea.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Meteorologia

Àrea: Ciències de la Naturalesa Trimestre: 2n 

 

L’objectiu d’aquesta matèria és conèixer l’atmosfera i comprendre com es formen els fenòmens meteorològics.

A partir del seu estudi, els alumnes poden interpretar mapes del temps, utilitzar els estris d’una gàbia meteorològica i fer-ne una previsió meteorològica. Busquen informació sobre climes i els efectes que causen en el seu entorn i ho exposen als companys. Estudien i reflexionen quins són els efectes de l’acció humana sobre l’atmosfera.

S’avalua l’estudi dels continguts analitzats per tal que l’alumne adquireixi unes estratègies per poder fer una previsió meteorològica al seu abast.

Mites i Tòpics

Àrea: Ciències socials Trimestre: 1r 

 

Els objectius principals a assolir són els següents:

  • Conèixer creences ancestrals que es transmeten a través del temps.
  • Entendre la diferència entre religió i màgia.
  • Respectar la diversitat de creences que podem trobar arreu del món.
  • Debatre sobre diferents visions del que escapa a la ciència.
  • Conèixer el simbolisme d’alguns dels rituals i algunes de les icones representatives de les ideologies que ens són més properes (cristianisme i judaisme).

 

Els continguts més significatius abracen des dels mites i tòpics fins a les diferents creences religioses.

Pel que respecta als procediments, es combinen diversos recursos típics de l’àrea de les Socials com són els documents digitals, els debats, l’analisi de textos, les exposicions orals personals, les pel·lícules, els mapes conceptuals o els resums.

El criteri bàsic d’avaluació és l’interès i la participació de l’alumne a classe i el nivell de tolerància i acceptació de la diversitat, que acaba mostrant. A més a més, es té en compte el lliurament dels treballs.

Parlem-ne!

Àrea: Llengua catalana i castellana. Trimestre: 2n 

 

L’objectiu de la matèria és formar bons oradors tant en llengua catalana com castellana i en diferents contextos o situacions. Primer es dóna importància al llenguatge no verbal (veu, cos, mirada…) i després a aspectes lingüístics i retòrics.

Així, cal treballar la llengua oral en lectures dramatitzades, declamació de poemes, anuncis de ràdio, receptes de cuina, exposicions orals de treballs… De la mateixa manera, es donen les eines per aprendre a analitzar discursos i reflexionar sobre l’oratòria.

L’avaluació de la matèria és continuada durant tot el trimestre. Es valora tant l’actitud com alguns aspectes formals (l’entonació, la vocalització, la pronúncia, l’articulació, la fluïdesa, el ritme, l’expressivitat i el llenguatge corporal).

Sabem què mengem?

Àrea: Ciències de la Naturalesa Trimestre: 1r

  

L’objectiu d’aquesta matèria és conèixer els grups d’aliments, aprendre a identificar el valor nutritiu de cada aliment i les racions diàries recomanades.

S’estudien les proteïnes, els glúcids, els lípids, les sals minerals i les vitamines. En grup, es confegeix una piràmide d’alimentació i reflexionen sobre les necessitats de l’organisme. Busquen informació sobre malalties relacionades amb l’alimentació i les exposen als companys. Elaboren una dieta equilibrada i n’analitzen diverses i la comparen amb la més adequada per a un adolescent.

S’avalua l’interès que té l’alumne sobre aquest tema i l’opinió crítica envers els aliments.

Scratch introcucció a la robòtica

Àrea: Tecnologia Trimestres: 1r, 2n i 3r 

L’objectiu d’aquest matèria és introduir l’alumne en els llenguatges de programació per tal que aprengui a desenvolupar habilitats en el disseny i solució de problemes, pensant de forma creativa i lògica.

L’aplicació utilitzada és l’Scratch, un llenguatge de programació desenvolupat en el MIT que utilitza un entorn intuïtiu i fàcil d’entendre per a l’alumne.

Aquesta matèria vol fomentar l’autonomia i creativitat de cada alumne. Per això, es van introduint els conceptes utilitzant reptes que obliguen l’alumne a integrar-los, segons el seu ritme d’aprenentatge. A més, una vegada s’assoleixen les bases del lleguatge, els alumnes han de desenvolupar un programa propi que pot ser una història animada, un joc o qualsevol interacció entre ordinador i entorn real.

Per últim, treballem la integració de la informació del món “real” als programes amb la utilització de sensors i actuadors. Aquests conceptes ens permeten, cap al final introduir la robòtica i el control per computador.

Es valora la capacitat de treballar en equip, la creativitat i l’anàlisi de problemes.

Taller del mètode científic

Àrea: Ciències de la Naturalesa Trimestre: 3r 

 

L’objectiu d’aquesta matèria és aprendre les estratègies necessàries per introduir-se en la manera de pensar del món científic.

Els alumnes treballen el mètode científic a partir d’un problema, fan una hipòtesi i dissenyen un experiment per arribar a obtenir uns resultats i treure’n conclusions.

Exerciten diferents estratègies en la resolució de problemes. Es fa èmfasi en la utilització dels factors de conversió en els canvis d’unitats. Es treballa el càlcul d’errors i les taules amb representacions gràfiques.

S’avalua l’esperit científic, la resolució de problemes, l’elaboració i la interpretació de gràfics seguint el procediment més adequat.