Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
banner_07
banner_07
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05
1r trimestre2n trimestre3r trimestre
Disfrutar de la lecturaDisfrutar de la lecturaDisfrutar de la lectura
Els Arcs TVEls Arcs TVEls Arcs TV
Quines mates!Quines mates!Quines mates!
Som solidarisSom solidarisSom solidaris
La química a tot arreuLa química a tot arreuLa química a tot arreu

Ampliació de matemàtiques

Àrea: Matemàtiques Trimestre: 2n 

 

L’objectiu principal serà aprofundir en els coneixements adquirits en la matèria comuna i ampliar algun aspecte sense que interfereixi en el currículum del curs següent.

Aquesta matèria, que únicament es farà durant el segon trimestre, el recomanem als alumnes a qui els agraden les matemàtiques i/o tenen facilitat per aprendre’n.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Consolidació de matemàtiques

Àrea: Matemàtiques Trimestres: 1r, 2n i 3r 

 

Aquesta matèria optativa la recomanem a la majoria dels alumnes per tal que adquireixin una base més sòlida i segueixin amb més facilitat els posteriors aprenentatges d’aquesta àrea.

L’objectiu principal de la matèria serà adquirir una major seguretat en el domini del llenguatge algèbric i funcional, ja que aquest serà necessari en els cursos següents i la seva aplicació per a la resolució de problemes quotidians.

També es faran molts exercicis de càlcul amb els nombres reals per aconseguir un domini major.

L’avaluació correspondrà als tres aspectes següents: objectius de la unitat, hàbits de treball i actituds mostrades vers l’assignatura i l’entorn de l’alumne (material, companys, professor…).

Els Arcs Televisió

Àrea: Llengua anglesa. Trimestres: 1r, 2n i 3r 

 

L’objectiu de la matèria és realitzar un programa de televisió quinzenal sobre l’escola.

El programa serà de tipus informatiu i seriós. D’aquesta manera es treballaran els mitjans de comunicació. Primerament hi haurà una part de treball de la llengua escrita a l’hora de redactar els textos i, tot seguit, de la llengua oral en la gravació del programa. Finalment, caldrà treballar l’edició de vídeo per tal de fer un bon muntatge del programa per tal que es pugui difondre a la resta de la comunitat educativa.

Els alumnes realitzaran les diferents tasques de redacció, muntatge de decorats, gravació, edició, atrezzo… de manera alternada i seran avaluats tant pel que fa als procediments com a l’actitud mostrada.

La química a tot arreu

Àrea: Ciències de la Naturalesa Trimestres: 1r, 2n i 3r 

 

L’objectiu d’aquesta matèria és conèixer la composició química dels productes quotidians, així com l’ús i la manipulació correctes del material de laboratori.

És una matèria molt pràctica on els alumnes podran fer dissolucions, preparacions de mescles, fabricar productes químics de neteja, de cosmètica i identificar la composició d’alguns productes alimentaris.

En aquesta matèria es valora l’interès que té l’alumne per conèixer la manipulació correcta del material, el seguiment d’un bon mètode científic, així com les conclusions que puguin obtenir els alumnes de cada experiment. S’avaluarà el dossier format per totes les pràctiques realitzades durant el trimestre.

Llenguatge Html

Àrea: Tecnologia Trimestres: 1r, 2n i 3r 

 

En aquesta matèria, l’alumne treballarà el llenguatge HTML des de dos punts de vista: primer a partir del codi i posteriorment mitjançant l’ús de l’aplicació informàtica DREAMWEAVER.

La primera part es dedica a conèixer i estudiar el llenguatge HTML per dissenyar i crear pàgines web. L’objectiu final és la creació d’una pàgina web on hi hagi els elements bàsics: enllaços, taules, imatges, format.

En la segona part, no s’utilitza directament el codi, sinó que es dóna prioritat al disseny i a la confecció de la pàgina, alhora que es treballen altres aspectes informàtics relacionats amb Internet. L’eina de treball és DREAMWEAVER, un editor visual professional que permet crear i administrar pàgines WWW sense la necessitat d’haver d’escriure el codi HTML. Tot i així, l’alumne haurà d’aplicar els coneixements bàsics de llenguatge HTML per poder entendre algunes de les accions de programació i corregir “a mà” alguns dels codis que el programa genera de forma automàtica.

Així, el contingut de la pàgina web és també tan important com el disseny i l’elaboració mitjançant les eines informàtiques DREAMWEAVER, GIMP i FLASH.

Recursos para realizar el trabajo de biblioteca

Àrea: Llengua castellana Trimestre: 1r, 2n i 3r 

 

Los objetivos son el aprendizaje y la realización del trabajo de Biblioteca.

Para ello, se orientará al alumno en la elección de un libro, teniendo en cuenta su nivel lector y las preferencias personales. El alumno elaborará el trabajo, tanto a nivel formal como conceptual, siguiendo una pautas explicadas y marcadas en el aula.

Los contenidos son la lectura del libro, la búsqueda de información sobre la época, el autor, la obra, el tratamiento del tema y su evolución, el estudio psicológico de los personajes y la elaboración de una opinión personal y razonada, con el fin de elaborar un trabajo con coherencia, cohesión y precisión.

Este trabajo y la nota obtenida en la materia optativa equivalen a la nota del trabajo de Biblioteca que el alumno ha de realizar ese trimestre, la cual además repercute directamente en los procedimientos del área de lengua castellana de esa evaluación.