Els Arcs - Escola de Secundària – Fundació Privada

Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
banner_07
banner_07
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Visita-informativa
Visita-informativa
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
banner_07
banner_07
Research
Research
Slogans
Slogans
Research
Research
visita_01
visita_01
Research
Research
banner_01
banner_01
Visita-informativa_02
Visita-informativa_02
Visita-informativa
Visita-informativa
Research
Research
banner_07
banner_07
banner_01
banner_01
Research
Research
Info-Incripcio_01
Info-Incripcio_01
Research
Research
Slogans
Slogans
banner_05
banner_05
Research
Research
visita_01
visita_01
banner_02
banner_02
banner_05
banner_05

Les matèries optatives les distribuïm en quatre itineraris, i els alumnes hauran de triar un d’aquests quatre itineraris.

GrocBlauVerdVermell
Física i Química
3h*
Física i Química 3h*Història de la música pop i història de l’Art 3hInformàtica 2h
Tecnologia 3hBiologia i Geologia 3hBiologia i Geologia 3h*Biologia i Geologia (Medi ambient) 2h
Educació visual i plàstica (Dibuix tècnic) o Biologia 2hTecnologia 2hTecnologia 2hTecnologia 2h
Música 2h

*Possibilitat de triar la matèria Llengua i cultura llatina 3h

Biologia i Geologia (Itinerari Vermell)

L’objectiu d’aquesta matèria és conèixer la relació de l’home amb el seu entorn i els efectes de les seves modificacions. Aquesta matèria la fan tots els alumnes de l’itinerari vermell.

S’estudien actituds mediambientals sostenibles, a partir de la realització d’experiments, de visites guiades a diverses instal•lacions relacionades amb temàtica ambiental i de la recerca d’informació. Els alumnes fan exposicions fent servir tot tipus de suports i de les noves tecnologies. Es fan recorreguts per l’entorn de l’escola per observar i valorar les instal•lacions i els recursos que tenen al seu abast per participar de forma activa en la recollida selectiva.

Es treballa la importància de l’aigua en les nostres vides i els seus problemes. S’estudia el consum d’aigua a les cases i les possibles actuacions per reduir la seva despesa.

Es valora l’ús eficient de les energies per poder tenir una consciència més sostenible dels recursos i com minimitzar les actituds que poden perjudicar el medi ambient.

Pel que fa a l’avaluació, es tenen en compte l’interès que té l’alumne en conèixer les problemàtiques dels seu entorn i el fet de tenir una opinió crítica envers les actuacions globals i locals per tal de millorar-les.

Biologia i Geologia (Itineraris groc, verd i blau)

L’objectiu d’aquesta matèria és fer una aproximació al món que ens envolta. Es pretén destacar-ne la seva diversitat i la manera de classificar científicament els éssers vius. S’estudien les relacions entre ells i el medi.

S’introdueix l’estudi de l’organització de l’Univers i del sistema solar, de les diferents capes de la Terra i la seva composició, de l’estructura de l’atmosfera i dels efectes de l’acció humana sobre aquesta.

S’inicia la Geologia amb l’estructura de la Terra, els tipus de minerals i les roques que la integren.

Pel que fa als procediments, es comença a treballar amb instruments d’observació (lupa binocular i microscopi) i es fan activitats d’observació, de classificació i de manipulació en el laboratori. S’utilitzen, també, els mitjans digitals interactius que permeten que cada alumne pugui avançar segons els seus interessos.

Quant a l’avaluació, es tenen en compte els continguts i els procediments adients de cada unitat, l’aprenentatge pràctic i la manipulació correcta en el laboratori.

Educació Visual i Plàstica (Itinerari Groc)

Aquesta matèria té com a objectiu introduir els alumnes en la representació de les formes i, amb els materials i les tècniques adequades, dominar un llenguatge gràfic que els permetrà utilitzar el dibuix tècnic per a activitats molt diverses: investigació, enginyeria, expressió artística o disseny, entre d’altres.

S’estudia geometria plana i es fa una atenció especial als angles, tangències, polígons, arcs capaços, i altres elements fonamentals per dur a terme correctament dibuixos tècnics. Alhora es treballen els fonaments del sistema dièdric directe i la perspectiva axonomètrica.

Per concloure, es parla de l’evolució històrica de l’arquitectura i del disseny, i es visualitzen imatges d’objectes i construccions arquitectòniques claus en la societat actual.

Per a l’avaluació d’aquesta matèria es realitzen al llarg del curs exàmens de dificultat progressiva per tal que els alumnes s’introdueixin en el dibuix tècnic d’una manera gradual i amena.

Educació visual i plàstica (Itinerari Verd ). Història de l’art

L’objectiu d’aquesta matèria és dotar l’alumne d’una visió general de l’evolució de l’art dins de la nostra cultura.

La matèria es divideix en diverses unitats: l’art antic (art prehistòric, primeres civilitzacions, l’art clàssic: Grècia i Roma), l’art medieval (art bizantí, art islàmic i mudèjar, art preromànic, art romànic i art gòtic), l’art modern (art renaixentista, art barroc i rococó), i per últim, l’art contemporani (neoclassicisme i romanticisme, del realisme al modernisme, primeres avantguardes i art de la segona meitat del segle XX).

A les classes s’expliquen els conceptes amb l’ajuda de les TIC i alhora els alumnes han de preparar algun tema per exposar-lo davant dels companys. També es fan exercicis pràctics, ja siguin làmines, murals i exercicis diversos corresponents a la unitat tractada.

Per a l’avaluació d’aquesta matèria es tenen en compte l’actitud, el treball diari i els exàmens.

Física i Química

L’objectiu de la física és l’estudi dels tipus de moviment, les forces i la seva dinàmica i l’estàtica de fluids.

L’objectiu de la química és tant l’aprofundiment en el coneixement dels àtoms i dels seus enllaços, com en la formulació i les reaccions químiques entre compostos. Aquests temes són propis dels itineraris groc i blau.

Els procediments són la resolució de problemes, la interpretació de gràfics, els esquemes i les activitats de laboratori.

S’avaluen les diferents estratègies en la resolució de problemes i l’aprenentatge a partir de la manipulació correcta del material, així com el seguiment del mètode científic en el laboratori.

Informàtica (Itinerari Vermell)

La matèria d’informàtica està dividida en dues parts: en la primera s’estudia què és Internet i alguns aspectes de seguretat que cal tenir en compte, mentre que en la segona es treballa amb programes d’edició d’àudio i de vídeo.

L’objectiu de la primera part és donar a l’alumne una visió general d’Internet, alternant les sessions teòriques amb la realització de diferents pràctiques. En la part teòrica es parlarà de l’origen i la posterior evolució d’Internet, la família de protocols que utilitza, l’adreça IP i els servidors DNS, així com també d’aspectes de seguretat davant de programari malware i l’ús responsable de les xarxes socials. Pel que fa a la pràctica, l’alumnat treballarà amb diversos serveis bàsics utilitzats avui dia a Internet (cercadors, correu electrònic, transferència d’arxius, xats, missatgeria instantània, Dropbox, Google Drive) i també aprendrà diversos mètodes de protecció (antivirus, firewall).

La segona part de l’assignatura se centra en l’edició audiovisual i en alguns aspectes bàsics de producció. Primer es presentaran alguns conceptes fonamentals sobre les característiques de l’espectre sonor (volum, bandes freqüencials, modulació…) i posteriorment s’utilitzaran els programes Audacity i Windows Movie Maker per a l’edició. El primer serveix per manipular àudio, mentre que el segon permet fer un muntatge audiovisual a partir d’imatges i sons pregravats. Posteriorment, els alumnes elaboraran un pla de treball de producció, on planificaran què es gravarà, on tindrà lloc la gravació i com es realitzarà, que els servirà per posar en pràctica tots els coneixements adquirits prèviament.

L’avaluació es realitzarà a partir de controls escrits i de la valoració de les pràctiques que els alumnes aniran realitzant al llarg del curs.

Llengua i cultura llatina

Els objectius bàsics de la matèria optativa de la modalitat de llatí són iniciar un estudi bàsic de la llengua llatina i conèixer la cultura romana i el funcionament de la societat.
L’assoliment d’aquests objectius es concreta en diferents aspectes:

    • Sistema de la llengua llatina: s’introdueixen nocions bàsiques de morfologia i sintaxi del llatí per tal de traduir textos originals.
    • Aspectes històrics i arquitectònics que perduren: es presenten els continguts d’història de la Roma antiga i de la cultura i les formes de la vida quotidiana que encara perduren.
    • Evolució lingüística de les llengües romàniques i traducció de textos clàssics: es treballen aspectes concrets que il·lustrin l’origen llatí de la nostra llengua i es tradueixen textos d’autors coneguts, per tal de consolidar els aspectes gramaticals de les llengües catalana i castellana.
    • Mitologia: s’expliquen els personatges mitològics i els mites, a partir de les representacions artístiques que s’han fet al llarg de la història.

 

La llengua i cultura llatina és presentada a l’alumne com una experiència de descoberta i d’investigació que utilitza la lògica, afavoreix la memòria i potencia els hàbits de disciplina en l’estudi.

L’avaluació de la matèria és continuada i acumulativa. Es tenen en compte els conceptes treballats (gramàtica, cultura i mitologia), els procediments (apunts i traduccions) i l’actitud participativa i seriosa.

Música (Itinerari verd). Història del pop-rock

Els objectius principals de la matèria són la comprensió, la reflexió i la valoració de la música, que es complementarà amb la creativitat (instrumental, vocal i corporal), l’expressió i la comunicació.

Es treballa l’evolució del pop-rock i les seves influències en altres estils, creant un paral•lelisme amb els fets històrics de cada dècada, tot gaudint de la música.

Pel que fa a la veu, es té en compte l’aplicació correcta de totes les tècniques de la veu (afinació, vocalització, articulació, respiració, atenció i concentració) per poder cantar correctament.
També, es practiquen les asanes de ioga, per a una millora de tot el sistema corporal i respiratori.

Quant a l’avaluació, es valoren els conceptes assolits, la sensibilitat ,la participació i la implicació en totes les tasques.

Música (Itinerari vermell)

Els objectius principals de la matèria són l’audició atenta de la pràctica i creació musical, la coneixença i l’aplicació de tècniques d’educació de la veu (respiració, relaxació, articulació, vocalització…). Així mateix, una altra finalitat és que l’alumne desenvolupi l’atenció i la concentració amb l’aplicació del Ioga, Tai-txi i altres tècniques corporals.

Pel que fa a la veu, es té en compte l’aplicació correcta de totes les tècniques de la veu (afinació, vocalització, articulació, respiració, atenció i concentració) per poder cantar correctament.
També, es practiquen les asanes de ioga, per a una millora de tot el sistema corporal i respiratori.

Quant a l’avaluació, es valoren els conceptes assolits, la sensibilitat, la participació i la implicació en totes les tasques.

Tecnologia

En els itineraris groc, blau i verd, la matèria de tecnologia està dividida en tres blocs: economia, electricitat i informàtica.

En l’apartat d’economia, es repassen conceptes econòmics bàsics, s’estudien els diferents tipus d’empresa i les estructures organitzatives que poden tenir i es fan balanços econòmics. Addicionalment, en l’itinerari verd s’introdueix a l’alumnat en el disseny i la fabricació d’objectes utilitzant el programa Sketchup i la utilització d’una impressora 3D.

El segon bloc està dedicat a la física. En l’itinerari verd es repassen els conceptes bàsics d’electricitat i es relacionen amb les instal·lacions domèstiques, mentre que en els itineraris groc i blau s’introdueix l’electrònica analògica a partir d’uns coneixements teòrics bàsics i exercicis pràctics en què s’utilitzen diversos components (resistències, transistors, condensadors) per construir circuits electrònics. També es fa ús del programa COCODRILE per simular circuits elèctrics i electrònics.

En el bloc dedicat a la informàtica, es treballa amb el programa CALC per elaborar fulls de càlcul. L’objectiu és introduir l’alumne en els programes de tractament de dades, utilitzant les fórmules més usuals per realitzar càlculs i elaborar gràfics amb petits i grans volums de dades. A més, en l’itinerari groc s’introdueix l’alumnat en el disseny i el desenvolupament d’aplicacions mòbils mitjançant el programa App Inventor.

L’avaluació es fa mitjançant la realització de controls escrits i pràctiques finals on s’han d’aplicar els coneixements adquirits durant el curs.